Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo

FRÅGA
Vi är två syskon som har två halvsyskon efter vår avlidne far. Nu har alla fyra dödsbodelägarna skrivit under med fastighetsmäklare om att sälja fars lägenhet. Vi hade hoppats att detta skulle ske utan problem men att vi sedan skull bli nödgade att anlita en skiftesman för att tolka testamentet.Problemet är att halvsyskonen nu tycks försöka förhala och blockera försäljningen av lägenheten. Vi har två gånger försökt inleda en diskussion för att nå samsyn men inser att det är lönlöst.Min fråga är om vi kan lösa upp knutarna och komma vidare med försäljningen av lägenheten genom att ansöka om en boutredningsman som tar över försäljningen av lägenheten och även ansvarar för att tolkningen av testamentet blir i enlighet med den avlidnes intentioner.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Dödsboets rättsliga status

Ett dödsbo är ett självständigt rättssubjekt och kan därför ingå rättshandlingar i eget namn. Att rättshandla innebär till exempel att dödsboet självständigt kan ingå avtal eller avsluta avtal med en tredje part. Dödsboet förvaltas av de så kallade dödsbodelägarna (make, sambo, arvingar, eller universell testamentstagare) (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Som huvudregel måste dödsbodelägarna komma överens i beslut som ska fattas för dödsboet. Dock finns det i vissa undantagssituationer åtgärder som inte kan uppskjutas. De kan då genomföras utan att alla dödsbodelägares samtycke har inhämtats. I de fall det finns boutredningsman och testamentsexekutor kan de också fungera som möjliga förvaltare av dödsboet.

Boutredningsmannens uppdrag

I de fall där dödsbodelägarna har svårt att komma överens med varandra går det att ansöka till tingsrätten om att få en boutredningsman (19 kap. 1 § första stycket ÄB). I ditt fall tolkar jag det som att dödsbodelägarna kanske inte är överens om att utse en boutredningsman. Det är dock inget problem när du ansöker till tingsrätten då de andra dödsbodelägarna inte kan hindra din ansökan.

En boutredningsman är vanligtvis en advokat som får i uppdrag att administrera dödsboet och ta beslut i dödsboets ställe (istället för dödsbodelägarna). Det blir alltså dennes uppgift att se till att testamentet tolkas och tillämpas korrekt. Dessutom har boutredningsmannen ansvar över att uppföra bouppteckningen och på begäran genomföra arvsskiftet. Boutredningsmannens uppgifter ska vara nödvändiga för förvaltningen av dödsboet. Det betyder att mindre relevanta åtgärder inte ska genomföras av boutredningsmannen.

Sammanfattning

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens i frågor som rör dödsboet är mitt tips till dig att ansöka till tingsrätten om en boutredningsman. Det kostar 900 kr att ansöka och det går att göra genom att klicka på följande länk Ansök om boutredningsman här. En boutredningsman har rätt att ta ut skälig ersättning för sitt arbete vilket bekostas direkt från dödsboet.

När dödsboet ska sälja egendomar såsom till exempel en bostadsrätt behöver boutredningsmannen ta viss hänsyn till dödsbodelägarnas åsikter. Det betyder att ifall dödsbodelägarna inte kommer överens kring fastighetsförsäljningen kan boutredningsmannen anse att det inte finns tillräcklig möjlighet att sälja bostadsrätten. I så fall skulle det förmodligen bli ett arvskifte där fastigheten går till någon av den avlidnes arvingar.

Angående testamentet är det boutredningsmannens uppgift att bestämma hur det ska tolkas och tillämpas på det mest korrekta sätt. Även här måste viss hänsyn tas till dödsbodelägarnas åsikter. Det är dock upp till boutredningsmannen att göra det slutgiltiga beslutet kring testamentets tillämpning. Min rekommendation är alltså att ansöka om en boutredningsman så att ni kommer vidare med processen. Dock är fortfarande svårt att avgöra vad det exakta utfallet skulle vara i de frågor du ställt.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?