FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte18/05/2022

Bouppteckningsförrättare och jäv?

Hej! Får en bouppteckningsförrättare blir också boutredningsman/ förvaltare till dödsboet efter att ha upprättat bouppteckningen? Får, tvärtom, en boutredningsman/ förvaltare till dödsboet upprätta först bouppteckningen? När blir det eventuellt jäv? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad om gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 
Bouppteckningsförrättare Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken ska dödsbodelägare, boutredningsman eller testamentesexekutor utse två kunniga och trovärdiga gode män (boupptäckningsförrättare) att förrätta bouppteckningen.

En bouppteckningsförrättare får inte ha något eget intresse i dödsboet, med andra ord är så kallat ”intressejäv" inte tillåtet. 


Vem får inte vara förrättningsman? 

Nästan alla får vara förrättningsmän, förutsatt att personen i fråga inte har ett eget intresse i dödsboet.

Följande personer får däremot inte vara förrättningsman:

  • en dödsbodelägare eller en företrädare för en dödsbodelägare
  • en efterarvinge (RH 1995:77) eller en företrädare för en efterarvinge
  • en bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor (NJA 1925 s. 389
  • en särskild boutredningsman. 

Att en förrättningsman utsetts till boutredningsman efter det att förrättningen har avslutats innebär dock inget hinder mot att registrera bouppteckningen.

Sammanfattning 

En boutredningsman får inte utses till bouppteckningsförrättare, men om förrättaren efter förrättningen utses till boutredningsman så föreligger inte hinder mot att registrera bouppteckningen. Jäv föreligger om man har ett eget intresse i dödsboet. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?