Bouppteckning; skyldigheter och rättigheter

FRÅGA
Då man blivit kallad till bouppteckning ett visst datum men är förhindrad att närvara, kan man då önska/kräva att datum för denna flyttas fram?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer frågan till oss på Lawline, jag ska göra mitt bästa för att presentera dina rättigheter och skyldigheter som deltagare i en bouppteckning. Om du inte är intresserad av det lagtekniska jag presenterar kan du hoppa till den sista paragrafen för ett kortfattat svar!

Lagen som är tillämplig är Ärvdabalken, specifikt kapitel 20, och myndigheten som står som ansvarig är Skatteverket. Syftet med bouppteckningen är att utreda vilka personer, företag, etc, som kan vara berättigade till någonting ur dödsboet, samt att klargöra vilka faktiska tillgångar och skulder (inklusive dess värde) som finns. Bouppteckningen är också till för att visa vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. Då du inte skrev i frågan vilken relation du har till dödsboet kan jag inte specifikt svara på vilken rätt till kallelse du har, så jag svarar generellt på frågan, och belyser vissa speciella roller som lagen pekar ut.

Tidsgränsen på när en bouppteckning sker i 20 kapitlet, 1 § Ärvdabalken och har följande lydelse:

"1 § Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden."

Den avgörande tidsgränsen är alltså att det måste ske inom 3 månader från dödsfallet, så att inga väsentliga förändringar av tillgångarna kan ske. Så länge förskjutningen sker inom denna tid kan inga lagstadgade konsekvenser heller ske, mer om detta nedan.

Vilka som har rätt att kallas till bouppteckningen stadgas i 20 kapitlet, 2 § Ärvdabalken vilken har följande lydelse:

"2 § Dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutör skall bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare skall kallas i god tid till förrättningen. Den avlidnes efterlevande make eller sambo skall alltid kallas. Skall lott i kvarlåtenskapen åtnjutas först sedan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit, skall även den kallas som vid tiden för bouppteckningen är närmast att sålunda ta arv eller testamente."

Att bli kallad till bouppteckningen är generellt något som kommer att ske när man är närstående till den avlidne (vilket man har som ovan visat lagstadgad rätt till i vissa fall), men det är egentligen tillåtet att kalla vem som helst.

Det väsentliga ur dessa två paragrafer är egentligen att bouppteckningen måste ske inom 3 månader från dödsfallet, så länge inte skatteverket medger anstånd av olika skäl, och att vissa personer måste kallas till den inom god tid. Det finns i lagen inga lagkrav på när bouppteckningen ska ske inom dessa 3 månader, och därför är det fullt möjligt för dig att be dem skjuta på uppteckningen så att du kan delta så länge det inte drar över tiden.

Du som eventuellt närstående eller arvtagare har rätt att bli kallad, men ej en lagstadgad rätt att delta, så att du kräver att det skjuts upp är inte möjligt. Därför tycker jag att du ska kontakta de ansvariga för bouppteckningen och be om att det ska skjutas upp så att du kan delta, men dessvärre tror jag inte att du kan kräva det utav dem.

Hoppas du fick svar på din fråga, och jag önskar dig en trevlig dag!

Med vänliga hälsningar,

Adam Lund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1013)
2020-11-21 Måste barnbarn kallas till bouppteckningsförrättningen?
2020-11-21 När beräknas värdet av en testamenterad fastighet?
2020-11-13 Ska efterlevande makes individuella pensionssparande tas upp i dödsboet?
2020-11-12 Vad kan man göra om dödsbodelägarna inte kommer överens?

Alla besvarade frågor (86388)