Bötessumma för ringa stöld

2020-01-22 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Två personer ertappades med tillgrepp av matvaror för 220:-. Enligt polisen skulle böterna bli högst 1000:-. De blev betydligt högre. Dem ena boten blev på 6800:- och den andra på 3000:-. Personerna är låginkomsttagare. Kan det verkligen bli dessa summor för en ringa stöld för 220:-? Det låter för mig ofattbart. Folk kan köra ihjäl en person och få enbart låga dagsböter. Vad är det för rim och reson i det?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet som begåtts
Värdegränsen mellan stöld och ringa stöld (lindrigaste formen av stöld, tidigare snatteri) är numera 1250 kr. Övriga omständigheter, utöver värdegränsen, är avgörande vid bedömningen om brottet ska anses som ringa eller inte. Utifrån din beskrivning om matvarornas värde och att inte andra omständigheter beskrivs kommer jag att utgå från att brottet är att anse som ringa, och därför blir 8 kap. 2 § brottsbalken (BrB) utgångspunkten för bedömningen om vad som gäller.

Påföljderna för ringa stöld
Påföljderna som blir aktuella vid ringa stöld enligt 8 kap. 2 § BrB är böter eller fängelse i högst sex månader. I situationen fick personerna böter och fängelse kan därför uteslutas.

Dagsböterna kan variera från fall till fall. Antalet dagsböter som kan bestämmas kan vara mellan 30 och 150 dagsböter. Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr. Här tas det hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Det minsta bötesbeloppet är dock 750 kr. Beskrivningen ovan stadgas i 25 kap. 2 § BrB.

Enligt Åklagarmyndighetens bötespraxis ska 30 dagsböter dömas ut vid ringa stöld (när saken som stals har ett värde över 60 kr till och med 300 kr). Antalet dagsböter bestämts av domstol eller åklagaren i vissa fall, där en straffmätning av straffvärdet görs.

Varför polisen gav en preliminär bedömning av hur högt det totala bötesbeloppet (om det var det som åsyftades) skulle bli, kan jag inte svara på. Eventuellt kan det ha berott på att man inte hade kännedom om alla omständigheter vid tillfället eller liknande.

Jämförelsen med att köra ihjäl en person och få låga dagsböterna kan endast besvaras generellt eftersom det avser en hypotetiskt situation. Böter i ett fall där någon kör ihjäl en person blir endast aktuellt om gärningsmannen döms för vållande till annans död och att brottet bedöms som ringa. Omständigheter i fallet blir återigen avgörande för bedömningen och kan därför inte besvaras konkret.

Sammanfattning
Alltså, antalet dagsböter kan vara mellan 50 och 150 stycken. Det totala bötesbeloppet beror på vilket belopp dagsboten fastställdes till (mellan 50 och 1000 kr). Fastställandet av dagsboten görs utifrån en individuell bedömning, där det tas hänsyn till att de är låginkomsttagare som du angav i frågan, och andra personliga förhållanden. Exakt hur bedömningen har gjorts i fallet du beskriver kan jag inte svara på eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter eller information om gärningsmännens personliga förhållanden.

Jag kan förstå att den totala summan kan anses vara hög då de är låginkomsttagare och värdet av matvarorna var 220 kr, men uppenbarligen har domstolen eller åklagaren ansett (baserat på den individuella bedömningen) att antalet dagsböter och dagsböternas belopp skulle resultera i respektive slutliga totala belopp.

Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och även en förståelse över hur bedömningen för dagsböter görs! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll