Borgensåtagandes giltighet

FRÅGA
Jag gick i borgen för min dotters lägenhet med hyresrätt som hon tillträder om två månader. Kan jag ångrar mitt åtagande? Borgensman var inget krav från hyresvärden
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Rättsläget
Ett borgensåtagande kan inte ensidigt återkallas om ej villkor därom mot förmodan skulle ha intagits i det avtal varigenom borgen tecknats (jfr 1 § AvtL). Genom åtagandet har du förpliktat dig att i någon ordning svara för den del av gäldenärens (i detta fall hyrestagarens) skuld som denne ej själv betalar. Hade du haft möjlighet att efter eget tycke bestämma över åtagandets giltighet skulle det helt sakna värde. Härmed dock inte sagt att det skulle vara omöjligt att komma ifrån ett åtagande. Samma ogiltighetsregler som inom avtalsrätten i övrigt gäller, jämte vissa i praxis utbildade specialfall.

Vad först angår de avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna framgår av 3 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (nedan kallad ”AvtL”) att ett avtal som tillkommit under olika former av tvång, svikligt förledande, ocker eller förfarande som står i strid mot tro och heder alternativt till följd av misstag vid befordringen fått ett annat innehåll än det avsedda kan förklaras ogiltigt (se 29-33 §§ AvtL). Därjämte föreskriver 36 § AvtL att avtal(svillkor) som vid tillkomsten är eller senare blir oskäliga helt eller delvis kan jämkas eller ogiltigförklaras. Träffas borgensåtagandet av någon ogiltighetsgrund kan du således undkomma betalningsskyldighet.

Av särskild betydelse för utformningen av de speciella regler och principer som gäller borgensåtaganden är borgens accessoriska karaktär. Borgensmannens ansvar överensstämmer med gäldenärens. Har gäldenärens skuld bortfallit är följaktligen inte heller borgensmannen ansvarig. De mest noterbara följderna därav är att ett borgensåtagande kan upphöra gälla om borgenärens fordran bortfaller till följd av att skuldförhållandet som sådant förklaras ogiltigt. I föregående stycke uppräknade regler kan således föranleda ogiltighet även om borgensåtagandet inte i sig träffas av reglerna.

Vad angår de mindre fasta principer som föranletts av berörda beroendeförhållande framgår av Lenander, Kredit och säkerhet, 10 uppl., s. 56 att borgenären, för att inte riskera få sin fordran mot borgensmannen nedsatt eller ogiltigförklarad, vid tecknandet av borgen måste upplysa denne om innebörden därav samt (”i mer kvalificerade fall”) göra en fullgod kreditprövning av både gäldenären och borgensmannen (jfr särskilt 33 och 36 §§ AvtL). Borgenären anges vidare vara skyldig att värna borgensmannens regressrätt (rätt att återkräva vad som må ha betalats) gentemot gäldenären, att aktivt verka för att gäldenären inte ådrar sig en omåttligt stor skuld samt att söka trygga eventuell annan säkerhets bestånd (se a.a. s. 56-57).

Avslutande kommentar
Som ovan framgått äger du som huvudregel inte återkalla ditt åtagande. Detta hindrar dock inte att det förklaras ogiltigt eller jämkas om grund för sådan rättsverkan föreligger. Vidare kan borgenärens misskötsel under åtagandets bestånd i vissa fall föranleda rättsliga konsekvenser.

Det enklaste sättet att komma ifrån ett åtagande torde i allmänhet vara att säga upp huvudförbindelsen. Konsekvenserna därav kan emellertid bli besvärliga för din dotter, varför ni bör söka komma överens med hyresvärden om en samförståndslösning. I annat fall bör du åtminstone försäkra dig om att din dotter inte underlåter betala hyran och att hon håller en ordnad ekonomi. Skulle hon få svårigheter att betala bör du överväga att försöka få henne att säga upp hyresförhållandet, om du inte själv är beredd att betala hyran (jämte eventuella andra fordringar borgenären kan tänkas ha som omfattas av åtagandet).

Önskas vidare hjälp i ärendet kan sådan ges av Lawline Juristbyrå. För att, vid intresse, få offert på fortsatt biträde ombeds du sända ett e-postmeddelande till @lawline.se.

Oavsett hur du väljer att gå vidare hoppas vi att ärendet får en lösning med vilken du är tillfreds.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (393)
2020-11-19 Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?
2020-11-09 Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?

Alla besvarade frågor (86388)