Borgensåtagande för aktiebolag

Jag har haft ett AB och gick i konkurs 30 april 2014. Bytte abbonemang till alla våra jobb telefoner ca (20 st). Försäljaren som ringde sa att de kunde sänka kostnaderna på telefonerna avsevärt.( Det blev tvärtom.)

Eftersom ekonomin inte var bra så tyckte jag att det lät bra. Fick då gå i privat borgen för att få de nya abbonemangen Inte som firmatecknare vilket inte gick enligt försäljaren. Fick även fler abonnemang än de vi behövde inom företaget. När jag gått i konkurs fick jag en faktura på över 900 000 . Alla fakturor hamnade hos konkursförvaltare och vidare till Tingsrätten. Nu drygt ett år senare får jag en faktura på cirka 1,3 miljoner kronor med hänvisning till att jag gått i borgen för abbonemangen. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Utgångspunkt

Som huvudregel ska företrädare för ett aktiebolag inte bli personligt betalningsskyldiga vid bolagets konkurs förutom i undantagsfall. Ett sådant undantagsfall kan exempelvis uppkomma i sådana situationer då en företrädare gått i borgen för en skuld bolaget tagit i syfte att få in mer kapital i verksamheten. Ett borgensansvar är accessorisk till skulden, detta innebär att ansvaret alltid motsvarar den exakta skulden. Borgensansvaret och skulden blir som spegelbilder av varandra.

Jag redogör nedan för de två huvudtyperna av borgensansvar eftersom det av omständigheterna i frågan inte framgår vilken typ av borgen det rör sig om.

Enkel borgen

Denna typ av borgen är relativt ovanlig. Denna typ av ansvar innebär att banken kan kräva borgensmannen endast under förutsättning att möjligheterna för att kunna kräva gäldenären (aktiebolaget) är uttömda. Banken måste visa att denne inte är i tillstånd att betala skulden för att sedan kunna kräva borgensmannen. Bestämmelsen om enkel borgen hittar du här.

Proprieborgen

Vid en proprieborgen kan banken välja vem betalningskravet riktas mot, dvs antingen bolaget eller borgensmannen. Oftast riktas kravet mot den som har bäst möjlighet att uppfylla betalningsansvaret. Om borgensmannen krävs på betalning har denne sedan en regressrätt mot gäldenären. I det aktuella fallet kommer regressrätten att riktas mot det konkursade aktiebolaget vilket troligtvis inte kommer leda till någon utdelning med hänsyn till bolagets ekonomiska situation. Bestämmelsen om proprieborgen hittar du här.

Jämkning av förmögenhetsrättsliga avtal

I ett liknande rättsfall där två småföretagare gått i borgen för sitt aktiebolags skull, jämkades ansvaret med hänvisning till 36 § Avtalslagen, se bestämmelsen här. Denna bestämmelse har egenskapen av en allmän jämkningsregel och används för att jämka eller helt och hållet bortse från oskäliga avtalsvillkor. Man kan även i vissa fall bortse från avtalet i sin helhet om villkoret har en betydande inverkan på förbindelsen som avtalet representerar.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med banken för mer information kring situationen och vilka alternativ du har.

Med vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo