Borgenärs preskriptionsavbrott

Hej, jag har en fordran på en gammal kompis sedan 9 år tillbaka. Vi har ingen kontakt längre. Jag kom precis på nu att jag inte vill att den ska preskriberas, utan jag avser att driva in den. Som jag förstått så måste jag skicka brev för att preskriptionsavbrott ska inträda. Jag har skickat tre brev till hans folkbokförda adress, räcker det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.

Det finns två sätt för en borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott, 5 § 2 -3 p PreskL. Det ena sättet sker genom skriftligt krav eller skriftlig erinran (5 § 2 p). Borgenären ska således tillhandahålla gäldenären en sorts påminnelse som närmast är att karakterisera som ett påbudsmeddelande, dvs en enkelriktad rättshandling som omgestaltar rättsläget. Det fordras ett visst krav på klarhet beträffande borgenärens ståndpunkt till sitt anspråk, gäldenären skall förstå att borgenären anser sig ha en fordring på gäldenären i och med borgenärens påminnelse. Påminnelsen ska ha kommit gäldenären till handa, och borgenären har bevisbördan för att visa att så har skett. Bevisbördan är tung, men en borgenär som skickar flertalet brev till gäldenärens angivna hem kan vara trygg i att preskriptionsavbrott skett, och avsändandet av breven räcker för att styrka detta. Angående fråga hur preciserad påminnelsen skall vara torde det räcka att borgenären kan återge ett huvudsakligt händelseförlopp som kan kopplas till fordrans existens, men en rättslig grund till stöd för fordran behöver inte anges.

Det andra sättet för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskL sker genom att borgenären väcker talan, eller vidtar rättsliga åtgärder emot gäldenären för att driva in sin fordran (5 § 3 p). Vad som definieras med ”väcker talan” är det som stadgas i rättegångsbalken 13 kap 4 § 3 st. Framställandet av ett yrkande (ingivandet av stämningsansökan) innebär således att talan har väckts, och preskriptionsavbrott har då skett. Preskriptionsavbrott kan även ske om borgenären vidtar rättslig åtgärd genom annan exekutiv myndighet som 5 § 3 st PreskL räknar upp. Någon saklig prövning av borgenärens anspråk är inte nödvändig för preskriptionsavbrott, parterna kan förlikas, eller talan kan återkallas, det har ingen betydelse i preskriptionsavbrottshänseende. Det är dock inte alltid som väckande av talan får preskriptionsavbrytande verkan. I 7 § 2 st PreskL stadgas att gäldenären ska ha blivit delgiven anspråket för att preskriptionsavbrott ska åstadkommas

För att enkelt svara på din fråga: Ja, det räcker med att skicka tre brev till den folkbokförda adressen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo