Borgen och preskription därav

FRÅGA
Är borgensåtagandet fortfarande kvar efter ett ägarbyte på fastigheten?Hur lång tid gäller ett borgensåtagande ?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är uppdelat så att jag först svara på din första fråga och därefter på din andra fråga. Slutligen följer en sammanfattning av det sagda.

Ett borgensåtagande är en obligationsrättslig förpliktelse

Att gå i borgen innebär att du utfäster dig att betala någon annans skuld, gentemot denna andra persons borgenär (dvs, den som äger skulden), se 10 kap. 8 och 9 § handelsbalken (1736:0123 2). Ett borgensåtagande gäller mellan dig och borgenären. Det har alltså inte i och för sig någon koppling till egendom, som t.ex. en fastighet.

Att en fastighet som kanske köptes med pengar från den skuld som borgensåtagandet gäller för spelar därför i sig inte någon roll. Det går dock att avtala om andra villkor för ett borgensåtagande, och dessa kan begränsa borgensåtagandet på ett sådant sätt. Därför är det noggrant att du undersöker vilka villkor som gäller för borgensåtagandet.

För att befrias från borgensåtagandet när en fastighet byter ägare måste alltså borgensmannen och borgenären komma överens om att borgensåtagandet upphör eller dylikt.

Preskription av borgen

Ett borgensåtagande kan upphöra genom att det preskriberas. Preskriptionen innebär att borgenären inte kan kräva att borgensmannen betalar den andra personens skuld, enligt 8 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL).

Ett borgensåtagande kan preskriberas genom s.k. självständig preskription, dvs den preskriberas helt oberoende av den skuld som den säkrar. Den allmänna preskriptionstiden är då tio år, enligt 2 § första stycket PreskrL. Om borgensåtagandet säkrar en konsumentfordring är preskriptionstiden dock istället tre år, enligt 2 § andra stycket PreskrL. Du kan läsa mer om preskription och konsumentfordringar i följande äldre svar på Lawline: Preskription och åberopsbördan i tvistemål

Ett borgensåtagande kan också preskriberas genom s.k. accessorisk preskription. Det innebär att om den skuld som borgensåtagandet säkrar preskriberas så preskriberas också borgensåtagandet, se 8 § andra stycket PreskrL (och t.ex. rättsfallet NJA 2014 s. 107).

Sammanfattning

Ett borgensåtagande upphör inte av att en fastighet byter ägare. Ett borgensåtagande upphör efter en viss tid pga preskription. Hur lång preskriptionstiden är beror på den fordring som borgensåtagandet säkrar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med borgen och preskription är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (401)
2021-02-24 Föreligger det kvittningsrätt?
2021-02-14 Måste dödsboet betala begravningen?
2021-01-31 misstagsbetalning
2021-01-31 Måste panten överlämnas till panthavaren för att bli giltig?

Alla besvarade frågor (89822)