Borgen eller pant som säkerhet

2013-07-30 i Skuld
FRÅGA
Jag ska låna ut pengar till en vän. Som säkerhet för lånet har jag tänkt välja borgensman, panträtt i lös egendom (aktier) eller ett pantbrev i min väns fastighet. Vad är skillnaden mellan respektive? Spelar det någon roll vilken summa det handlar om?
SVAR

Hej Stefan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dinfråga. 

Jag kommer nedan att redogöra för de olika typer avsäkerheter du nämner i din fråga. Jag kommer att utgå ifrån att det rör sig omett icke kommersiellt förhållande mellan dig och din vän, dvs. att ni bådaagerar i egenskap av privatpersoner.

En borgensgaranti brukar antingen utformas som enenkel borgen eller som en proprieborgen. I 8 § 10 kap handelsbalken (HB)(se här) beskrivs ett enkeltborgensåtagande vilket innebär att den som åtagit sig att gå i borgen(borgensmannen) ska betala det gäldenären inte förmår, dvs. inte kan, betala. Vid det fall att gäldenären inte betalartillbaka lånet måste således den som lånat ut pengarna(borgenären) först visa att gäldenären inte är"betalningsduglig" för att borgenären ska ha rätt att vända sigtill borgensmannen och kräva tillbaka pengarna av denne istället. För attgäldenären ska anses vara icke betalningsduglig, dvs. utan tillgångar, skagäldenären vid utmätning ha genomgått tre misslyckade utmätningsförsök ellervid konkurs fått utdelningsbeslutet fastställt eller fått ettpreliminärt utdelningsförslag där det framgår att det inte är sannolikt attborgenärens fordring kommer att bli betald. Först efter att något av dessaalternativ har fastställts har borgenären alltså rätt att vända sig tillborgensmannen för att återfå betalningen. Denna typ av borgen föredras oftastinte av borgenären då dessa steg kan vara ganska omständiga. Istället föredrarborgenären oftast proprieborgen vilken regleras i 9 § 10 kap HB(se här) och innebär attborgenären inte måste söka gäldenären för att få tillbaka pengarna utandet faktum att skulden är förfallen till betalning räcker för att borgenären skakunna vända sig till borgensmannen och kräva denne på betalningen istället. Iditt fall skulle jag således rekommendera att utforma borgensgarantin som enproprieborgen.
Vad gäller lånets storlek är det viktigt att notera attvid båda typerna av borgen bör borgenären göra en kreditprövning avborgensmannen för att undersöka om denne har ekonomisk möjlighet att gå iborgen för beloppet. Har borgenären inte gjort det har HD i NJA 1999 s. 408 fastslagit att beloppetkan jämkas med anledning av dess storlek i kombination med andra faktorer pgaatt det är oskäligt för borgensmannen att återbetala hela borgensåtagandet. Dettamål rörde sig visserligen om en kommersiell situation där borgenären var enbank.

Panträtt i lös egendom fungerar enligt 2 § 10 kap HB(se här) somså att gäldenären (pantsättaren) ställer sin egen egendom som pant för enhuvudfordran mellan denne och borgenären (panthavaren). Klarar inte gäldenärenav att betala tillbaka fordran får borgenären ta panten i anspråk. Samma lagrum stadgar också att ompanten är värd mer än fordringen ska borgenären återge det beloppet tillgäldenären och vice versa, om panten är värd mindre än fordringen blir gäldenärenskyldig borgenären det beloppet. I ditt fall rör sig den lösa egendomen omaktier. Aktiers värde kan både sjunka och stiga. Oavsett vad som sker med dessvärde har du dock som tidigare sagts rätt att kräva tillbaka hela summan av gäldenären.Viktigt för att panten ska bli gällande för dig är att ett sakrättsligt momentföretas. Beroende på vad det är för typ av aktier skiftar detta moment. Finnsdet ett aktiebrev krävs det enligt 8 § 6 kap aktiebolagslagen (se här)som hänvisar till skuldebrevslagen (här ) attaktiebrevet lämnas över till dig (traderas), eller i vart fall att pantsättarenförlorar rådigheten över det, och finns det inte något aktiebrev, utan aktiernaär registrerade hos Värdepapperscentralen, ska enligt lagen om kontoföring avfinansiella instrument (se här) enregistrering göras där.

Pant i fast egendom kallas hypotekarisk panträtt och innebärenligt 1 § 6 kap jordabalken(JB) (se här) att pantgivaren har kvarbesittningen av föremålet (fastigheten i detta fall) under tiden då föremåletär pantsatt, mot att det skrivs ut ett pantbrev vilket utgör ett bevis på attdess innehavare (panthavaren) har panträtt i fastigheten trots att ägaren borkvar. För att pantsättningen ska vara giltig måste följande krav varauppfyllda: (i) pantsättaren skall vara ägare till fastigheten, (ii) pantsättningenska utgöra säkerhet för en fordran, (iii)pantbrevet måste kopplas till fordran genom en pantförskrivning och (iiii) om detär ett fysiskt pantbrevet måste det ha traderats från ägaren till panthavarenoch om det är ett datapantbrev måste borgenären ha registrerats sompantbrevshavare i pantbrevsregistret (se här). Pantbrevföljer med fastigheten vilket innebär att om din vän säljer fastigheten har duändå rätt till pantbrevet. I 3 § 6 kap JB (här) stadgasatt panträtten innebär att vid en utmätning eller liknande av pantgivarensfastighet har panthavaren företrädesrätt till det belopp som pantbrevetstadgar. Om pantbrevets belopp inte täcks kan panthavaren få ett tillägg frånpantgivarens andra medel, detta framgår också av 3 § 6 kap JB. 

Vad gäller vilken typ av säkerhet som är mest fördelaktigför dig är svårt att säga, det är i princip en fråga om tycke och smak. Proprieborgenär ett bra alternativ om du finner en pålitlig borgensman. Panträtt i aktier ärett smidigt alternativ då kravet om tradition i vissa fall kan ersättas genomregistrering till Värdepapperscentralen. Panträtt i fast egendom utgör även detett bra alternativ, dock är formkraven något fler än för de andra tvåalternativen.

Jag hoppas att redogörelsen ovan har bringat klarhet ihur de olika typerna av säkerhet fungerar och att den ska fungera somvägledning för ditt beslut. Lycka till! 

Emelie Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95919)