Bör jag polisanmäla ett företag för försök till bedrägeri ifall jag har blivit dubbelfakturerad?

FRÅGA
Hej, mitt AB startades 2019 med verksamhetens start samma år. Jag sökte redovisningsfirma och hade muntligt möte med en aukt firma i Uppsala och gav dem uppdraget på grundval i muntlig överenskommelse.Ett år senare efter räkenskapsårets utgång överfaktuterade de mitt AB med fasta avgifter etc för bokslut, del etc utan överenskommelse.De dubbelfakturerade mig dessutom för redovisningstjänster under ett kvartal. Jag har bestridit mail-fakturan från dem och begärt upplysning om tidsåtgång, timpeng mm för 2,5 månader sedan. Ansvarig redovisningskonsult har ej besvarat min bestrida.Idag fick jag en fysisk papperskredit på det tydliga momentet i dubbelfakturering. Har dock ej fått korrekt svar eller bemötande på mitt bestridande.För mig framstår detta som "Försök till bedrägeri". Flera kundföretag kanske inte orkat/velat ta strid.Men jag avser göra det. Främst för att jag anser att det är ett "Försök till bedrägeri" att dubbelfakturera en tidsperiod och först efter 2,5 månader försöka ställa det till rätta. Utan att kommunicera med ig som kund i övrigt.Att de tror att inte enkla företagskunderna uppfattar dubbelfakturering etc.Övriga ej överenskomna poster på deras ursprungs faktura kan bli aktuella också - men jag uppfattar ej de som ett brott enligt brottsbalken.Jag överväger polisanmälan om "Försök till bedrägeri".Avser ej reglera vare sig debit eller kredit faktura intill dess de eventuellt sänder inkasso på mitt AB. Polisanmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning:

-Brottsbalken (BrB)

Avtalet mellan ditt företag och redovisningsfirman

Till att börja med så vill jag reda ut frågan kring om det finns ett avtal mellan ditt företag och redovisningsfirmans företag. Så som jag förstår det på din fråga så har ni haft ett möte muntligt där ni har kommit överens om vad redovisningsfirman skall ha för uppdrag från din firma och även vad du skall betala redovisningsfirman i ersättning för detta uppdrag. Därav finns ett muntligt avtal mellan er, vilket är lika bindande som ett skriftligt avtal, det kan dock vara svårare att tolka då det inte finns nedskrivet vad ni faktiskt kommit överens om, t.ex. vad du skall betala i ersättning för deras tjänster.

I ditt fall så låter det som att ni är oense om vad som är avtalat kring betalningen, då du beskriver att redovisningsfirman har tagit betalt för poster som ni inte har kommit överens om. Därav är det viktigt att utreda vad ert faktiska avtalsinnehåll består av, så att ni båda kan känna er trygga med att uppdraget utförs på avtalat vis och betalas för enligt avtal. Det jag blir lite osäker på i din fråga är om det är så att dessa poster är poster som du menar skall ingå i det priset du anser är avtalat, eller om det är tjänster du överhuvudtaget inte har köpt av dem och som därav inte skall utföras alls.

Om du ändå anser dig ha köpt dessa tjänster, men inte är överens om priset så är det mycket viktigt att få klarhet i ert avtalsinnehåll. Min rekommendation gällande just den biten är därav att du ber om att ni skriver ner ert avtal skriftligt, samt förklarar att du inte anser att priset är korrekt. Om det är så att redovisningsfirman även har ett så kallat "standardavtal" som gäller för alla deras kunder, så kan du börja med att kolla i det avtalet och se om dessa poster finns reglerade där, i sådana fall kan det vara så att redovisningsfirman har utgått ifrån sitt standardavtal när dem fakturerade dig.

Vad är ett standardavtal och vad krävs för att ett eventuellt standardavtal skall anses ingå i ert avtal?

Ett standardavtal är ett avtal där många av klausulerna redan är skrivna innan du och din motpart börjar förhandla om ert individuella avtal. Det är vanligt att ett företag som säljer varor eller tjänster upprättar sådana avtal och vill inkludera dem i varje enskilt avtal de ingår och de kan även kallas t.ex. "allmänna villkor". I dessa avtal brukar sådana frågor som företaget är medveten om alltid uppstår finnas reglerade, i den mån det är en sådan fråga som kan ha en standardiserad klausul, vilket t.ex. kan handla om hut lång tid företaget erbjuder garanti på en vara.

Om redovisningsfirman har ett standardavtal så krävs det att firman berättade för dig att deras standardavtal skulle gälla även ert avtal, vilket fungerar att dem gör muntligen, du måste således veta om standardavtalet.

Kan detta vara ett försök till bedrägeri?

Bedrägeri är reglerat i brottsbalkens 9 kap., där det stadgas att redovisningsfirman måste vilseleda dig till att göra någonting eller låta bli att göra någonting, som innebär att redovisningsfirman vinner på det och att du skadas av det (9:1 1 st BrB). För att redovisningsfirman skall anses ha begått detta brott och kunna dömas i domstol för det så måste deras handlingar anses uppfylla rekvisiten för bestämmelsen. Därav måste det bevisas att redovisningsfirman har haft uppsåt att vilseleda dig. För att det skall räknas som vilseledande så skall redovisningsfirman inge dig en felaktig uppfattning eller förstärka en oriktig föreställning samtidigt som de påverkar dig och att det leder till att du antingen gör någonting eller inte gör någonting, på grund av det dem gjort. Du måste vara vilseless i den stund du väljer att antingen göra eller låta bli att göra något. Ett exempel kan vara följande:

Person A är skyldig företag B 10.000 kronor för ett arbete som företaget utfört, varav person A har för avsikt att betala sin faktura. Företaget vill dock hellre att personen inte betalar fakturan så att dem kan tjäna pengar på ränta och förseningsavgifter, därav säger företaget till personen att fakturan redan är betald. Därav tror person A att dennes faktura är betald och väljer då att inte betala. I detta scenario har då företagit vilselett person A att tro att dennes faktura är betald, när den är obetald, vilket leder till att person A väljer att inte betala, alltså väljer att inte göra någonting.

När det kommer till att redovisningsfirman skall vinna på sitt vilseledande, och du skall skadas av det, så skall det vara en omedelbar följd av handlandet och firmans vinning skall ha ett samband med din förlust, det behöver dock inte röra sig om samma summa, utan det viktiga är att en förmögenhetsöverföring har skett.

Utöver de rekvisit jag hitills gått igenom så krävs det även att redovisningsfirman har haft uppsåt till att vilseleda dig och dra vinning av det. Uppsåt är en väldigt teknisk juridisk term som inte går att "översätta" direkt till klarspråk utan att den förlorar en del av sin betydelse. Jag skulle dock beskriva det som att uppsåtskravet handlar om att redovisningsfirman ska ha velat/varit medvetna om att de vilseleder dig och drar vinning av det.

Alla dessa rekvisit jag nu beskrivit, vilket alltså är handlingar som redovisningsfirman måste ha utfört med uppsåt för att ha begått ett bedrägeri, är sådana handlingar som måste bevisas. Det måste alltså finnas bevis för att redovisningsfirman har vilselett dig, att dem har dragit vinning av det och att du skadats av det, samt att de haft uppsåt till sina handlingar.

När det är ett eventuellt brott som inte är fullbordat så krävs det att brottet även är kriminaliserat i försöksstadiet för att ett försök skall vara ett brott. Bedrägeri och grovt bedrägeri är kriminaliserat i försöksstadiet, medan ringa bedrägeri inte är kriminaliserat som försök (9:11 BrB). Det innebär att ifall redovisningsfirmans handlingar skulle anses vara ett försök till ringa bedrägeri så är det inte brottsligt. Ett ringa bedrägeri är ett mindre allvarligt bedrägeri, medans ett grovt bedrägeri är ett mer allvarligt bedrägeri, enkelt förklarat.

I den typen av situation som du beskriver så är det sällan så att handlingarna räknas som bedrägeri, då det oftast faller på någon av rekvisiten, t.ex. uppsåtet kan vara mycket svårt att bevisa. Jag kan dock inte veta hur det skulle bedömas i just ditt fall, varav jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan om du känner att det är något du vill få utrett.

Den civilrättsliga aspekten

Om redovisningsfirmans handlande inte räknas in som brottsligt så är det ett så kallat civilrättsligt problem, vilket innebär att det inte är de straffrättsliga reglerna som gäller. I din situation kan det till exempel vara så att redovisningsfirman anser att det finns ett avtal mellan er som styrker de poster som de har fakturerat dig. Ifall redovisningsfirman anser att ett sådant avtal finns så är det inte olagligt, utan då innebär det helt enkelt att ni är i en tvist där ni ser olika på saken. En sådan tvist kan lösas antingen genom att ni kommunicerar kring problemet och själva finner en lösning som ni båda är nöjda med, vilket ni kan göra själva eller tillsammans med jurister, eller så kan någon utav er välja att stämma in till domstol för att reda ut vad som faktiskt är avtalat. Att driva en process i domstol kan dock bli mycket dyrt om man inte vinner, då man riskerar att få betala både sina egna rättegångskostnader och motpartens, därav rekommenderar jag att försöka undvika en rättegångsprocess i största möjliga mån.

Vad kan du göra nu?

Precis som du har gjort så rekommenderar jag istället att bestrida fakturorna du tycker är felaktiga, samt att förklara för dem vad du anser att ni har avtalat och fråga vad deras grund för fakturering av dessa poster är och hur det kommer sig att de dubbelfakturerat dig. Jag rekommenderar även att denna kommunikation sker skriftligen, då det är bra ur bevishänseende att ha dessa konversationer i skrift om ni skulle hamna i domstol rörande tvisten. Vad jag har förstått det som så är företaget dock svåra att nå och har hitills inte velat besvara dina frågor vilket jag förstår är frustrerande, i det skedet du är i nu skulle jag rekommendera dig att sända ett mejl och påminna om dina tidigare inskickade frågor och säga att du behöver ett svar omgående.

Mer om att bestrida fakturorna och vad redovisningsfirman kan göra

Det är även väldigt bra att du har bestridit fakturorna, det viktiga i ett bestridande av en faktura är att du helst skall ha gjort det skriftligen och i bestridandet förklarat vad det är du anser är fel och varför det är felaktigt så att företaget förstår dina skäl till varför du inte anser dig behöva betala fakturan. Dessa skäl är viktiga för att deras företag skall kunna utreda huruvida deras faktura är rätt eller felaktig enligt dem. Tänk dock på att du riskerar att behöva betala både räntor och avgifter för att du inte betalar dessa fakturor om det visar sig att redovisningsföretagets faktura var rätt.

Om du vill undvika att eventuellt behöva betala dessa kostnader så kan du betala fakturorna samtidigt som du bestrider dem. Då skall du ange i bestridandet att du betalar under protest. Nackdelen med detta är att du genom detta tar bort din egen möjlighet att innehålla betalningen som ett sätt att hantera er tvist, samt att du själv kommer att behöva rikta ett betalningskrav gällande återbetalning om deras faktura var felaktig. Därav riskerar du att behöva driva en process gällande återbetalningen ifall du har rätt angående fakturan och firman inte självmant betalar tillbaka pengarna i slutändan. För att välja vilken väg du vill ta får du väga fördelar mot nackdelar och räkna på hur mycket ränta och avgifter du riskerar att få betala ifall det visar sig att deras faktura var rätt och då bedöma själv vilken väg du tycker är den rimliga att ta. För att beräkna eventuell ränta och avgifter får du kolla i deras avtal gällande fakturorna, där det skall framgå. Om en del av fakturan/fakturorna är rätt enligt ert avtal är det även viktigt att du tänker på att betala in den delen, så att du undviker onödiga avgifter och räntor på det beloppet.

Det är även viktigt att du är medveten om risken att redovisningsfirman antingen ansöker om stämning vid domstol för att lösa tvisten kring fakturorna eller ansöker om ett betalningsföreläggande gentemot dig. Som jag tidigare har nämnt så kan en domstolsprocess bli mycket dyr, men den kan givetvis även vara till din fördel om du vinner, då det i det fallet är klarlagt att du inte behöver betala det omtvistade beloppet. Ifall dem istället väljer att ansöka om ett betalningsföreläggande så innebär det att dem ansöker hos kronofogden om att dem skall hjälpa företaget att driva in betalningen kan man säga. Kronofogden kommer inte att utreda huruvida fakturan är rätt eller inte, utan det är då upp till dig att bestrida betalningsföreläggandet när du får det. Ifall du bestrider så får redovisningsfirman välja att antingen lägga ned eller be kronofogden att lämna ärendet vidare till domstolen för att utreda- och avgöra vem av er som har rätt i en domstolsprocess.

Vad borde du göra som nästa steg, eftersom redovisningsfirman inte besvarar dina frågor?

Så länge redovisningsfirman inte har agerat på något mer sätt skulle jag rekommendera dig att antingen testa att skriva ett brev/mejl där du tydligt beskriver vad du begär svar på och vad du anser är avtalat och återigen förtydliga att du bestrider fakturorna och varför. Om du inte får svar efter det kan du antingen avvakta och se om redovisningsfirman väljer att släppa sitt krav eller om de kommer ta till några åtgärder, eller så kan du anlita en jurist för att hjälpa dig att försöka kommunicera med företaget, alternativt stämma in till domstol om du vill få ett garanterat avslut på tvisten och därmed få klart för er vad som är rätt. Sedan kan du givetvis som jag tidigare nämnt välja att polisanmäla och låta polisen utreda huruvida detta är brottsligt eller inte, vilket jag skulle rekommendera dig att göra innan du väljer att själv driva en kostsam civilrättslig domstolsprocess.

Mina tips till dig:

-Skicka ett nytt brev där du återigen kräver en förklaring på hur du kunnat bli dubbelfakturerad och förtydliga i det brevet att du bestrider fakturorna och förklara varför.

-Om redovisningsfirman inte besvarar dina försök till kommunikation kan du avvakta och se vad deras nästa steg är, eller anlita en jurist som kan hjälpa dig i dina kommunikationsförsök, alternativt stämma in till domstol för att få ett slutligt avgörande av tvisten. Om du vill ha hjälp av någon av våra jurister är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för att komma i kontakt med en av mina kollegor och få en offert.

-Du kan även välja att polisanmäla detta för att få ett svar kring om det är brottsligt eller inte, eftersom du funderar i de banorna så skulle jag rekommendera dig att få den saken utredd innan du driver en kostsam civilrättslig domstolsprocess.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om det uppstår några följdfrågor eller om du vill komma i kontakt med någon av våra jurister så är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se. Då du har bokat in ett uppföljande telefonsamtal så kommer jag att ringa dig onsdagen den 19 maj cirka klockan 15:00, var förberedd på att jag eventuellt ringer på dolt nummer, om tiden inte fungerar för dig kan du mejla mig för att boka om tiden.

Med vänliga hälsningar,

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97636)