Bodelningsavtal och gemensamt upptaget lån - Vad gäller i förhållande till banken när en av gäldenärerna vill frånträda kreditavtalet?

2020-12-10 i Skuld
FRÅGA
Hej!Bakgrund: Min bror och hans exfru skiljde sig för ca ett år sedan. I bodelningsavtalet framgick att ett gemensamt banklån blev tillskiftat exet och min bror stod för halva summan. Exet löste sedan inte lånet vilket medfört att min bror ännu idag står kvar på lånet då exet inte anses vara kreditvärdig som ensam låntagare. Fram till idag har exet, enligt muntlig överenskommelse med min bror,månadsvis amorterat av lånet till banken. Min bror vill nu inte längre stå kvar på lånet då det påverkar hans kreditvärdighet men exet kan/vill inte lösa hela lånet. Frågan är: Hur kan han idag gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din bror har separerat från dennes hustru och i samband med skilsmässan upprättades ett bodelningsavtal i vilket hustrun förpliktades att överta ett gemensamt banklån mot att din bror ersatta henne med hälften i likvida medel. Men till saken hör att din bror fortfarande är upptagen som formell låntagare och skulden är till dags dato inte heller reglerad till fullo. I enlighet med en separat muntlig överenskommelse har dock ex-hustrun löpande svarat för den månatliga amorteringen, men hon har inte varit villig att betala av hela skulden. Detta utgör ett problem för din bror eftersom det aktuella lånet sänker dennes kreditvärdighet. Han vill nu komma ifrån det skuldebrev/kreditavtal som är träffat med banken varför du (ni) undrar om det finns någonting man kan göra för att åstadkomma detta. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL).

Några inledande krediträttsliga hållpunkter

Inledningsvis ska framhållas att det enligt allmänna fordringsrättsliga principer i regel alltid är tillåtet med så kallad cession. Cession betyder överlåtelse av fordran eller borgenärsbyte, vilket inte kräver gäldenärens (den skuldsattes) samtycke eftersom det inte sällan är helt ovidkommande för denne vem som är slutlig mottagare av pengarna, men givetvis under förutsättning att mottagaren i fråga verkligen är den rättmätige borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Motsatsförhållandet gäller dock vid så kallad substitution, byte på gäldenärssidan, vilket fordrar ett godkännande från borgenären (banken) eftersom denne av förklarliga skäl ofta önskar säkerställa att gäldenären är kreditvärdig.

Bodelningsavtalet, hur står sig detta i förhållande till banken och det ingångna kreditavtalet?

Givet att din bror och hans ex-hustru är solidariskt ansvariga för banklånet är det normala att det slutliga ansvaret ska delas upp mellan dem, 2 § 1 st. SkbrL. Banken har därför ingenting med deras bodelningsavtal att göra. Avtalet är en strikt intern uppgörelse mellan de före detta makarna och kan naturligtvis angripas på sedvanlig kontraktsrättslig grund vid utebliven prestation från någon av avtalsparterna. Frågan är bara hur det ska gå till och om det överhuvudtaget föreligger något avtalsbrott i den nu uppkomna situationen. Vad som i detalj har manifesterats i bodelningsavtalet är för mig ovisst, men utifrån din ärendebeskrivning går det att utläsa att din brors ex-hustru skulle överta det gemensamma lånet, vilket såvitt jag förstår redan har skett (dock endast i praktiken, ej rättsligt då deras avtal saknar verkan i förhållande till banken). Vidare träffades en muntlig överenskommelse enligt vilken samma person likaledes skulle svara för de månatliga amorteringarna, något som också har skett. Huruvida det även avtalades om ett krav på skuldens reglerande låter jag vara osagt, men jag utgår ifrån att så inte var fallet.

Oaktat bodelningsavtalets bestämmelser är det min bedömning att ett frånträdande från kreditavtalet som är slutet med banken och därmed låta ex-hustrun kvarstå som ensam låntagare kräver att samma bank, i egenskap av borgenär, ger sitt samtycke eftersom ett sådant upplägg blir att betrakta som ett gäldenärsbyte (se första stycket ovan). I praktiken innebär det nu sagda att om inte banken godkänner att ex-hustrun övertar lånet på egen hand kommer din bror inte bara att kvarstå som formell medlåntagare, denne kommer också att kunna krävas på hela den återstående delen av den gemensamma skulden. Och detta trots att han redan och i enlighet med bodelningsavtalet har betalat en viss summa pengar till ex-hustrun motsvarande hans del av skulden. I skuldebrevslagen definieras nämligen det solidariska betalningsansvaret genom lydelsen i 2 § 1 st. och där sägs det "Är skuldebrev utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är". Det betyder att borgenären, banken, inte behöver iaktta någon turordning mellan de solidariskt ansvariga, utan kan, förutsatt att fordran förfallit till betalning, kräva vilken gäldenär som helst.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Det fordras välvilja hos banken som borgenär. Det är enligt min mening den enda möjliga vägen för att din brors före detta hustru lagenligt (fordringsrättsligt) ska kunna överta lånet. Det ska i och för sig noteras att ingenting hindrar din bror från att själv reglera skulden till fullo för att därefter rikta ett så kallat regressanspråk mot hans tidigare partner. I 2 § 2 st. SkbrL uttalas bland annat "Där någon av dem betalt gälden, äge han att av varje medgäldenär utkräva dennes andel". Om din bror besitter de ekonomiska förutsättningarna skulle detta möjligen kunna vara ett alternativ om det är hans kreditvärdighet som är den verkligt springande punkten.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (492)
2021-04-17 Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?
2021-04-05 Gemensamt lån som står på makan
2021-03-31 Upprätta nytt skuldebrev
2021-03-31 Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

Alla besvarade frågor (91320)