Bodelning vid minskning av giftorättsgods

2020-03-27 i Bodelning
FRÅGA
HejSkilde mig i somras. Brytdag 10/6. Ett förhållande med väldigt lite samtal. Vi har fastnat i bodelningen. Min fd är lantbrukare. Enskild firma. Vi har inget äktenskapsförord. Två dagar efter att jag sagt att vi borde separera hade han skrivit ut en massa papper som han ville att jag skulle skriva på. Det första häftet som handlade om skilsmässan förstod jag=skrev på. Vi blev skilda på ca 1 vecka. Det andra häftet ville inte min fd förklara för mig, men det stod bodelning på det. Han hade markerat var jag skulle skriva under. Han hade själv redan skrivit under. När jag inte fick förklaring vände jag mig till jurist och fick veta om jag skrev på det häftet betydde det att vi redan hade delat färdigt. Efter denna upptäckt blev jag försiktig. Jag bad honom att redovisa tillgångar o skulder (vilket han inte gjorde). Min jurist har en gång i månaden mejlat honom om att redovisa skulder o tillgångar. Så i Januari kom det en redovisning. Bla en faktura som visar att han sålt de flesta av sina maskiner till vår son långt under det riktiga värdet. Enligt fakturan har han sålt redan i mars -2019. Sonen skulle betala 19.12.31. Jag känner att detta är bluff. Denna faktura har skapats under hösten. Detta har han hittat på för att inte behöva dela något med mig. Jag undrar, kan han få göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kritiska tidpunkten
Vid skilsmässa är det den egendom som finns i makarnas ägo när talan om äktenskapsskillnad väcks som ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken, ÄktB). Denna tidpunkt kallas även för den kritiska tidpunkten och jag tolkar din fråga som att ni ansökte om äktenskapsskillnad efter att du skrivit på papperna som ledde till att ni skilde er. Utgångspunkten är alltså att egendomen som ska ingå i bodelningen är den ni ägde vid den kritiska tidpunkten. Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord bör din före detta makes maskiner vara giftorättsgods och de ska därför ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB).

Minskning av giftorättsgods
Om din före detta make sålt delar av sitt giftorättsgods i mars 2019 kan 11 kap. 4 § ÄktB tillämpas. I paragrafen konstateras att om den ena maken innan äktenskapsskillnad minskar sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning utan den andra makens samtycke ska den andra makens andel i boet beräknas som om minskningen inte skett. Enligt Regeringens proposition 1986/87:1 (s. 171-172) är avsikten med bestämmelsen att "man skall kunna rätta till effekten av sådana illojala transaktioner som en make gör inför en förestående äktenskapsskillnad i syfte att minska det giftorättsgods som den andra maken skall få del i". För att rekvisiten i paragrafen ska vara uppfyllda ska transaktionen bestå av en gåva. I propositionen beskrivs att om ersättningen för överlåtelsen står i "missförhållande till det överlåtnas värde", som den verkar göra i ditt fall, kan transaktionen anses vara en partiell gåva och 11 kap. 4 § ÄktB är då tillämplig. Till sist ställs ett krav på att giftorättsgodset har minskat i inte obetydlig omfattning genom gåvan. I den bedömningen är det inte minskningen i antal kronor som är relevant, utan värdet på den överlåtna egendomen i relation till den övriga egendomen i giftorättsgodset. Om maskinernas värde uppgår till mer än tio procent av din före detta makes nettogiftorättsgods (dess värde efter att hans eventuella skulder dragits av) bör transaktionen orsakat att giftorättsgodset minskat i inte obetydlig omfattning.

Redovisningsplikt vid minskat värde på egendom
Om det istället är så att din före detta make sålt maskinerna efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad kan istället 9 kap. 3 § ÄktB vara tillämplig. Där fastställs att en make som gör sig av med egendom före den kritiska tidpunkten kan bli redovisningsskyldig för värdeminskningen och behöva lägga till pengar vid bodelningen som ersättning. Trots att vardera make har kvar förvaltningsrätt över sin egendom ska man förvalta egendomen i båda makarnas intresse.

Slutsats
Utifrån den informationen du gett mig i frågan bör du ha rätt till en bodelning som utgår från värdet på giftorättsgodset innan din före detta man sålde sina maskiner till er son.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2670)
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?
2020-11-10 Hur ska man ställa upp en bodelning?

Alla besvarade frågor (86372)