Bodelning med företag och fastighet

2015-07-04 i Bodelning
FRÅGA
Hej,jag träffade en man för 12 år sen, och flyttade in till hans hus 2005, vi gifte oss 2008 och har nu bott tillsammans i 10 år. Jag står med på avierna när huset/stadhypotek ska betalas.Nu vill jag skiljas pga att han är aggressiv.Snälla säg att jag har rätt till hälften av huset då det är min lön som hela tiden betalat hyra i månaden i 10 år.Vi har inga äktenskapsförord skrivna.jag äger en firma som han är anställd i, men den står till 100% på mig.... är det 50-50 där också eller ärver jag den och kan ge min son den som jobbar hårt i den ( kan jag göra nåt så han inte kan göra anspråk på den?)tacksam för snabbt svarMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förutsätter att huset är en fastighet som din make äger. Som utgångspunkt är all egendom en make äger giftorättsgods, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1. När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom äktenskapsskillnad, så fördelas makarnas egendom mellan dem genom en bodelning vari giftorättsgodset ingår (Äktenskapsbalk 9:1 första stycket och 10:1). Eftersom det inte finns något äktenskapsförord som har gjort viss egendom enskild, och därmed undantagen från giftorättsgodset, och det inte finns några andra omständigheter i vad du har berättat som talar för att viss egendom skulle vara enskild genom annan åtgärd, så är alla era egendomar, inklusive fastigheten och ditt företag, giftorättsgods och ingår i en eventuell bodelning.

Ni kan göra ditt företag till enskild egendom genom äktenskapsförord för att se till så att den inte ingår i bodelningen. Eftersom en sådan åtgärd dock kräver både din och din makes underskrift, och din make troligen inte kommer att samarbeta på denna punkt med hänseende till hans aggressiva beteende, så har du förmodligen dessvärre inte någon större chans att få företaget till att bli enskild egendom (Äktenskapsbalk 7:2 första stycket, punkt 1, och 7:3 första och andra styckena). Att din make är anställd i ditt företag har dock ingen betydelse för bodelningen.

I samband med en bodelning beräknas först era andelar. Detta görs genom att först avräkna från ert respektive giftorättsgods täckning för era respektive skulder. Nettoegendomarna läggs därefter samman, och värdet därav delas lika mellan makarna (Äktenskapsbalk 11:1-3). Nästa steg är att fördela egendomarna mellan makarna på lotter, med ledning av andelsberäkningen. I detta skede så ska varje make, så långt som möjligt, på sin lott tillräknas den egendom som denne äger (Äktenskapsbalk 11:7). Det innebär med andra ord att så länge som försäljningsvärdet av ditt företag ryms inom din värdeandel så är chansen god att du kan tillräkna hela ditt företag på din lott. Skulle ditt företags försäljningsvärde överstiga din värdeandel så har du rätt att betala din make motsvarande belopp i pengar, eller ställa godtagbar säkerhet för att få anstånd med sådan betalning, istället för att behöva lämna egendom (Äktenskapsbalk 11:9 första stycket). Notera dock att om det rör sig om enskild firma så kan inte en andel i denna tilldelas din make i bodelningen, med hänseende till att en enskild firma endast kan ha en ägare. Enskild firma är inte heller att förväxla med enskild egendom.

Eftersom fastigheten som din make äger synbarligen är avsedd som ert gemensamma hem och används för detta ändamål så räknas denna som er gemensamma bostad (Äktenskapsbalk 7:4 första stycket, punkt 1). Om du anses bäst behöva den gemensamma bostaden, och detta i övrigt kan anses skäligt, så har du rätt att få denna i avräkning på din lott vid bodelningens lottläggning. Eftersom fastigheten dock svarar för en fordran genom fastighetshypoteket så är en ytterligare förutsättning för att du ska kunna överta fastigheten att banken/låneinstitutet godkänner att din make befrias från sitt ansvar för fordringen och att ansvaret överförs till dig (Äktenskapsbalk 11:8 första och andra styckena). Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av vem som anses ha rätt att kräva bostaden är exempelvis om det finns omyndiga barn i äktenskapet och någon av er får ensam vårdnad. En make med ensam vårdnad om barnen anses i regel ha störst behov av bostaden. Andra omständigheter av betydelse är bland annat ålder och hälsa, resväg till arbete och möjlighet att hitta en ny bostad. Skälighetsbedömningen kan bland annat ta sikte på affektionsvärde, det vill säga att huset har funnits i din makes släkt i flera generationer och att det därför vore oskäligt att kräva det ifrån honom. I fråga om övertagandet av ansvaret för fordringen så är det dock en ren förhandlingsfråga med banken/låneinstitutet. Långivarens enda prioritering är att få fullt betalt, med minsta möjliga risk. Eftersom du har klarat av att betala amorteringar och ränta i tio år med din egen lön så torde det vara en aspekt som kan tala för att långivaren kan gå med på att ge dig hela ansvaret för fordringen om du i övrigt uppfyller villkoren för att ha rätt att överta fastigheten.

Notera dock att om du anses ha rätt att överta fastigheten och vill utnyttja denna rätt så görs det i avräkning på din lott. Det innebär att din make måste tillgodoses med kompensation, antingen i första hand med egendom ur giftorättsgodset eller i andra hand med motsvarande belopp i pengar (Äktenskapsbalk 11:10). I en sådan situation måste du kanske avyttra tillgångar i form av andelar i ditt företag eller, om det rör sig om en enskild firma, tillgångar från din firma för att kompensera din make. Med andra ord så finns risken, beroende på hur mycket tillgångar och skulder ni har var för sig och hur andelsberäkningen utfaller, att du måste välja mellan att överta bostaden eller att behålla företaget. Utifrån vad du har berättat så kan jag omöjligen ge en definitiv rekommendation för vad du ska välja i ett sådant scenario, men med hänseende till att ditt företag är din inkomstkälla så skulle jag nog se att du prioriterar att få tillgodoräkna dig företaget och dess tillgångar på din lott snarare än huset. En stabil inkomstkälla är trots allt den viktigaste förutsättningen för att hitta nytt boende.

I fråga om din mans aggressivitet så är eventuell misshandel något du absolut inte ska behöva tolerera. En möjlighet, utöver polisanmälan, du kan utnyttja i ett sådant fall är att vända dig till din lokala kvinnojour. De allra flesta har öppet i vanlig ordning under sommaren och kan erbjuda skyddat boende, rådgivning och stödpersoner vid besök hos polis, advokat och sociala myndigheter. På deras hemsida http://www.roks.se/ kan du hitta din lokala jour och öppettider för besök och telefonsamtal. Eftersom din man är aggressiv rekommenderar jag också i allra högsta grad att du kontaktar familjerättsjurist, kanske med stöd av din lojala kvinnojour, för att få stöd och hjälp genom bodelningsförfarandet.

Att du vågar se problemen i ert äktenskap och agera är beundransvärt och utgör det första steget mot att få till stånd en positiv förändring i ditt och din sons liv. Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du givetvis välkommen att ta kontakt via http://lawline.se/boka med vår samarbetspartner Familjens Jurist för ytterligare vägledning.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2563)
2020-07-15 Blir mottaget arv giftorättsgods?
2020-07-12 Vad gäller vid bodelning om bara ena maken/makan står som ägare på bilen?
2020-07-12 Är make skyldig att utge ersättning för nyttjande av samägd lägenhet?
2020-07-12 Vem som äger bättre rätt till en gemensam bostad vid ett upplöst samboförhållande

Alla besvarade frågor (81927)