FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/05/2017

Bodelning - hyresrätt

Hej Lawline,

Jag och min fru har separerat med en betänketid på mellan 6-12 månader relaterat till gemensamma barn. Vi äger inga tillgångar utanför hyresrätten med dess bohag (dock en bil men lånen överstiger bilens värde, som jag tar över då frun inte får ha lån med sin aktivitetsersättning). Jag har en lön inom en kvinnodominerat yrke och min fru har aktivitetsersättnings samt dotterns vårdbidrag. Barnen skall bo växelvis. Inga äktenskapsförord finns.

I samband med bodelningen är vi lite fundersamma vad som gäller, då jag skall flytta ifrån lägenheten och hon tar över hyreskontraktet. Hur skall bodelningen göras då jag har cirka 3000 kr mer ut i månaden än hon? Måste jag lämna kvar allt bohag och själv ansvara för att köpa upp en ny uppsättning möbler till mig och mina barn eller skall allt fördelas lika?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!

Regler kring bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) se här.

Makars egendom
En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, ÄktB 7:1. Enskild egendom kan bl.a. bli enskild genom att man upprättar ett äktenskapsförord, att man fått en gåva med villkoret om att den ska vara makens enskilda egendom eller att man erhållit testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, se ÄktB 7:2. Eftersom ni inte har upprättat något äktenskapsförord kommer jag nedan att utgå från att all egendom utgörs av giftorättsgods. Detta innebär att all er egendom (giftorättsgods) ska ingå i bodelningen, ÄktB 10:1.

Bodelning
När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning vilket framgår av bestämmelsen i ÄktB 9:1 st. 1. Bodelningen ska vidare genomföras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 9:2 st.1. Varje make är således skyldig att redovisa för sin egendom fram till dess att bodelningen sker, ÄktB 9:3.

Här är det upp till er om ni vill vänta tills er betänketid löpt ur eller om ni vill förrätta bodelningen med en gång, ÄktB 9:4. I samband med bodelningen ska ni upprätta en handling som skrivs under av er båda, ÄktB 9:5.

Vid beräkningen av era andelar i boet skall så mycket avräknas från ert giftorättsgods så att det täcker de skulder som var och en av er hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 11:2. Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, skall läggas samman, ÄkB 11:3. Sedan ska värdet delas lika mellan er, ÄktB 11:6. Denna del utgör er andel i boet.

Saker som inte ska ingå i bodelningen
Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen enligt ÄktB 10:1. Däremot får ni ta undan kläder och andra föremål i skälig omfattning från bodelningen som ni har uteslutande till ert personliga bruk, liksom personliga presenter, ÄktB 10:2. Här tas hänsyn till era ekonomiska förhållanden och reglerna i ÄktB 8 kap om gåvor till makar. I ÄktB 10 kap finns fler bestämmelser om egendom som ni kan ta undan från bodelningen.

Andelar och lotter
Efter att bodelningen upprättats ska giftorättsgodset fördelas på lotter där ni i första hand har rätt att få er egendom, ÄktB 11:7. Här kan du framföra dina önskemål om att få en del av möblerna avräknat på din lott och på så vis behöver du inte köpa så många nya möbler efter bodelningen.

I det fall en av er har fått giftorättsgods som överstiger den andres andel så kan den som har fått mer giftorättsgods betala motsvarande belopp i pengar, ÄktB 11:9 st. 1.

Vad avser bostaden ska denna tillfalla den av er som bäst behöver bostaden, ÄktB 11:8 st. 1. I ert fall rör det sig om en hyresrätt och som utgångspunkt kan man inte tilldela något värde till denna vilket framgår av Jordabalken 12:65. Detta innebär att du riskerar att inte få någon kompensation för överlämnandet av hyresrätten till din fru vid bodelningen. Detta är dock en oklar rättsfråga och beroende på vem man vänder sig till avseende bodelningen kan en kompensation ibland utgå och ett värde på hyresrätten fastställas.

En bodelning kan jämkas om den är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, ÄktB 12 kap.

Övrigt
Vill du veta mer om hur en bodelning går till eller få hjälp att upprätta en sådan kan du vända dig till Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att ni fått svar er din fråga. Om ni undrar något mer är ni välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000