Bidragsskyldighet för samägt hus efter äktenskapsskillnad

2016-12-08 i Underhåll
FRÅGA
Vi har separerat, separationsdatumet var den 15 november. Han bor kvar i vårt gemensamma hus. Han har inte bokstavligen sagt att jag inte får bo i huset, men jag upplever att han skapar ett klimat så jag inte kan bo där tillsammans med honom. Han låter mig inte vara ifred trots att jag ber honom om det, utan går på mig med anklagelser och påhopp. Jag klarar inte att vara ensam med honom överhuvudtaget, de gånger jag har ärende i huset så ser jag till att ha någon med mig som sällskap. Så att bo där är inget alternativ. Huset blev sålt förra veckan, vi har inte ens pratat om det men det är outtalat att det är han som bor kvar tills de nya ägarna får tillträde. Jag betalar självklart för lånen som är till hälften mina. Men min fråga är om jag är skyldig att betala för driftskostnaderna den tid efter att jag flyttat ut? Jag tänker på el, vatten, TV, bredband och vedförbrukning etc.Väldigt tacksam för vägledning!JM
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under ett pågående äktenskap ska makarna enligt 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) här , var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses. Grundtanken bakom denna underhållsskyldighet mellan gifta makar är att de ska kunna leva på samma ekonomiska standard. Som jag förstår din fråga verkar ni däremot ha ingått äktenskapsskillnad, varför 6 kap. 7 § ÄktB här istället blir tillämplig. Där står det att varje make efter äktenskapsskillnad svarar för sin egen försörjning. Om den ena maken dock under en övergångstid efter äktenskapsskillnaden behöver bidrag för sitt underhåll, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken i den mån det är skäligt. Denna typ av bidrag under en övergångstid bör i allmänhet endast utgå i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa sig förvärvsarbete eller förbättra sina inkomster. Detta är kanske inte aktuellt i ert fall.

Med tanke på att ni inte längre är gifta så föreligger inte heller någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan er. Däremot kan det vara av betydelse att ni båda är ägare av huset. Då blir nämligen lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägL) tillämplig. Enligt 2 § SamägL här beslutar ni tillsammans om förvaltning och underhåll som rör fastigheten. För att en åtgärd ska kunna vidtas krävs det att ni båda samtycker till detta. Enligt 15 § SamägL här ska kostnader för det samägda huset fördelas proportionerligt efter hur stor andel av fastigheten vardera personen äger. Om du därför äger hälften av fastigheten, ska du även bidra med hälften av kostnaderna. Denna fördelning kan möjligtvis förändras i praktiken i och med att du inte längre bor kvar i huset. Då kan det vara skäligt att du bidrar med ett mindre belopp. Det kan vara svårt för mig att bedöma hur mycket var och en av er skäligen ska betala, utan jag föreslår att ni själva diskuterar igenom detta. Det jag angivit ovan kan dock vara till vägledning för er.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86432)