Bidragsplikt på grund av försummelse vid växelvist boende

2017-11-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag har två barn på 10 och 12 år som bor varannan vecka hos mig och varannan vecka med sin pappa. Vi har båda nya förhållanden. Jag har inte fler barn men deras pappa har ett nytt barn med sin nya partner. Hon har även två barn sedan tidigare som också bor varannan vecka hos dem.Mitt dilemma är den ekonomiska biten. Barnbidraget delar vi på men jag betalar mobilräkningar och försäkringar. Jag har även betalat cyklar, mobiltelefoner och datorer och säkerställer att de har kläder hos oss osv. När det gäller ytterkläder och skor har vi tidigare sagt att vi ska dela på det och oftast ligger det på mig att köpa in det. Jag får sedan tjata om att få pengarna som han är skyldig mig för detta. När det nu är dags för vinterkläder tycker han att det inte behövs förrän det eventuellt kommer snö "om det nu kommer någon".Jag vill säkerställa att de har allt hemma när kylan kommer men vet också att han inte kommer betala när det väl sker. Jag skulle heller aldrig neka barnen kläder så de får frysa för att deras pappa inte vill köpa in det.Det är samma bekymmer jämt och barnen kommer ofta hem och säger att de behöver saker hos oss för att de saknar det hos sin pappa. Vill de hitta på saker hos sin pappa så är det ofta mig de kontaktar för att få pengar ändå.Har jag rätt att på något vis begära att han står för hälften av kostnaderna, eller åtminstone en del av det?Jag arbetar heltid och har medelinkomst och han har precis fått ett nytt jobb.Hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB), i synnerhet 7 kapitlet. Kapitlet behandlar underhållsskyldighet mellan föräldrar och barn. Av FB 7 kap. 1 § framgår att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Det framgår även att föräldrarna sinsemellan ska ta del av kostnaderna var och en efter sin förmåga. Alltså ska du och dina barns far enligt lagen betala barnens underhåll gemensamt efter förmåga. Detta innebär att den av er som är starkast ekonomiskt som regel ska betala en större del av barnens underhåll.

Problemet i ditt fall är att barnen bor växelvis hos både dig och sin far. Hade exempelvis du haft ensam vårdnad hade deras far helt enkelt fått betala underhållsbidrag som du kunnat disponera, men så är inte fallet nu. Eftersom ni har gemensam vårdnad såsom jag förstår det och barnen inte kan anses varaktigt bosatt hos bara en av er är helt enkelt dessa regler inte tillämpliga.

En bestämmelse som möjligen skulle kunna aktualiseras är FB 7 kap. 6 §. Högsta domstolen (HD) konstaterade i rättsfallet NJA 2013 s. 955 att bestämmelsen kan tillämpas på växelvist boende. Paragrafen tillsammans med rättsfallet innebär i korthet att dina barns far, om han kan anses försumma sin underhållskyldighet, kan åläggas att betala underhållsbidraget av en domstol.

Det som då är centralt för bedömningen av ditt fall är om barnens far kan anses försumlig. I doktrinen (Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, Anna Singer, sjätte upplagan, 2012, sida 170) har det uttryckts att bestämmelsen ytterst sällan använts, vilket talar mot att det skulle kunna ske i ditt fall. Å andra sidan är den aktuella boken publicerad innan rättsfallet jag nämnde ovan och HD:s domar kan påverka rättstillämpningen i mycket hög grad. HD uttalar inte i domen att domen ska tolkas så att bestämmelsen ska börja tillämpas i större omfattning, men enligt min uppfattning kan det inte uteslutas att det kan bli så i praktiken.

HD:s dom handlade om underhållsskyldighet för en förälder som har bättre ekonomiska förhållanden än den andra. HD:s slutsats löd: "I enlighet med det anförda ska, när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar, den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 1 § FB, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk." Min uppfattning är att HD menade att det närmast regelmässigt ska anses försumligt av den ekonomiskt starkare föräldern att låta barnens levnadsstandard understiga den levnadsstandard som kan anses rimlig med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I ditt fall innebär det att barnens far rimligen kan åläggas att betala underhållsbidrag om han är starkare än du ekonomiskt. Tyvärr uttalar sig inte HD om försummelsen som sådan i målet.

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att dina barns far borde kunna åläggas underhållsskyldighet om han har starkare ekonomi än du. Även om han inte har det och er ekonomi är relativt likvärdig är det min uppfattning att det är tänkbart att han fortfarande skulle kunna åläggas en sådan skyldighet eftersom hans försummelse är mycket påtaglig, exempelvis genom att vägra att bidra till att införskaffa ordentliga vinterkläder åt era barn.

Jag har i svaret ovan tagit ställning till de juridiska möjligheter som finns för dig utifrån hur jag uppfattar dem. Jag vill dock påpeka att förförandet jag diskuterat, som du säkert förstår, är ett ganska drastiskt sådant. Kanske kan du nämna möjligheten för dina barns far för att få honom att inse hur viktigt du anser att det är att ni verkligen delar lika på kostnaderna för era barn. Jag skulle dock rekommendera att du kontaktar en familjerättslig jurist för rådgivning om du på allvar överväger att vidta rättsliga åtgärder för att hävda din och dina barns rätt.

Jag hoppas att mitt svar hjälper dig att fatta beslut om hur du vill göra.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95699)