Beviskravet i brottmål

2016-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Det finns många fall där misstänkta brottslingar frias trots bevis. Vad beror detta på och hur mycket bevis krävs för att någon ska anses vara skyldig om personen inte erkänner själv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottmål krävs för en fällande dom att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade (den som åtalats för brottet) begått gärningen som åtalet avser. I brottmål är det åklagaren som bär bevisbördan, vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade handlat i enlighet med gärningsbeskrivningen. Vissa menar att det går att översätta beviskrav till numeriska sannolikhetstal, där ”utom rimligt tvivel” skulle innebära en sannolikhet på ca 95-98 %. Detta synsätt på beviskravet har dock avfärdats av många framstående jurister.

Beviskravet är detsamma oavsett om den tilltalade erkänner brottet eller inte. Ett erkännande innebär inte per automatik att beviskravet är uppfyllt och att personen ska dömas för brottet. Det demonstreras exempelvis av att över 100 personer erkänt mordet på Olof Palme men ingen av dessa har dömts för gärningen. Ett erkännande värderas istället, precis som all annan bevisning, av domstolen. Har ett erkännande stöd av annan bevisning är det givetvis mer sannolikt att det når upp till beviskravet.

Att beviskravet är så högt ställt kan som du förstår leda till att en åtalad person frias, trots att det finns viss bevisning till stöd för att personen begått gärningen. Anledningen till den friande domen är då att domstolen inte ansett att den bevisning som lagts fram är tillräckligt stark för att nå upp till beviskravet ”utom rimligt tvivel”. Det finns med andra ord rimligt tvivel och då ska personen inte dömas till brott. Att det är på detta sätt har sin grund i att man inte accepterar att oskyldiga döms; en risk som skulle öka med ett sänkt beviskrav. Att inte oskyldiga döms har ansetts vara viktigare än att varje person som begår ett brott döms för det brottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86944)