Bevisbörda vid provanställning

FRÅGA
Min sambo har börjat ett nytt arbete för tre veckor sedan på en trädgårdsfirma. Anställningsavtalet som han skrev tillsammans med arbetsgivaren är säsong mars- december beroende på vädret. Tillsvidare anställning, står det. De har ej kryssat i provanställning som finns med på anställningsavtalet och arbetsgivaren har inte sagt att det är någon provanställning när de skrev på anställningsavtal. Två veckor senare säger arbetsgivaren muntligt att det är provanställning en månad och att han ej får arbeta kvar. Men om han sköter det får han arbeta provanställningen ut. Arbetsgivaren skickar sedan ett sms och meddelar en vecka senare att det inte är någon ide att han kommer till arbetet imorgon. Vid telefonkontakt med arbetsgivaren beskrivs min sambo som att han ej kan arbeta med de andra medarbetarna och att han tar raster när han vill och röker, han får inte heller gå på toaletten så många gånger som han vill. Arbetsgivaren menar att kunder har ringt och klagat på honom, för att han har tagit raster. Frågan lyder om arbetsgivaren har rätt att säga upp honom på dagen för att hon hävdar att det alltid är en provanställning en månad även om det ej framgår i anställningsavtalet och att det ej har enligt honom avtalats innan anställningen? Är det inte en månadsuppsägning som gäller?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställningsformer och uppsägningstid hittar du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här.

Utgångspunkten inom arbetsrätten är att anställningar ska vara tillsvidare, dvs. de ska fortlöpa till dess att någon av parterna säger upp anställningsavtalet, se 4 § LAS. Man kan bli visstidsanställd, och provanställning är en sorts visstidsanställning på högst sex månader. Då saknas rätt till uppsägningstid, om inget annat avtalats, se 6 § LAS.

Eftersom LAS är till främst för att skydda arbetstagaren och för att skapa trygga anställningar, strävar man efter att ha tillsvidareanställning som en norm. När, som i din sambos fall, tvist uppstår kring huruvida anställningen är tillsvidare eller visstid (provanställning) gör presumtionen för tillsvidareanställning att det är arbetsgivaren som har bevisbördan om han påstår något annat. Arbetsgivaren har alltså att visa att han klargjorde för arbetstagaren vid anställningstillfället att tjänsten var en provanställning (visstidsanställning).

Om han inte lyckas med detta har, precis som du skriver, din sambo rätt till en månads uppsägningstid med lön, se 11 § och 12 § LAS.

Skulle han inte få detta utan arbetsgivaren avslutar anställningen omedelbart, ses detta som ett felaktigt avskedande, då det för avskedande enligt 18 § LAS krävs ett grovt åsidosättande av arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren och detta knappast kan anses uppfyllt här.

Att hävda att arbetsgivaren inte ens haft saklig grund för uppsägning, och på så sätt försöka ogiltigförklara avskedandet för att få anställningen att fortlöpa finner jag svårt, då arbetsgivaren relativt enkelt kan säga upp den anställde och hävda saklig grund i form av arbetsbrist eller eventuellt personliga skäl (upprepad misskötsel av arbetsuppgifter), om arbetsgivaren kan styrka detta.

Det din sambo kan göra om han inte får någon uppsägningstid, är att han kan väcka talan vid Arbetsdomstolen och begära skadestånd från arbetsgivaren med stöd av 38 § LAS, dels för den ekonomiska skada som han orsakats genom att inte få lön under uppsägningstid, dels för den ideella skada, dvs. den kränkning, det inneburit att bli felaktigt avskedad.

Lycka till framöver,

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?