Bevisbörda och beviskrav vid parkeringsanmärkning för att parkeringsbiljett inte varit synlig

Hej!

Jag har fått en kontrollavgift för min bil som jag anser vara felaktig. Enligt Hojab har det inte funnits någon synlig parkeringsbiljett liggande på instrumentpanelen i bilen. Vilket jag hävdar är felaktigt, det har funnits en giltig parkeringsbiljett där.

När jag bestrider fick jag svar med ett par bilder tagna av instrumentpanelen av parkeringsvakten. På bilderna reflekteras fönster i parkeringsgaraget

över halva instrumentpanelen.

Så det går inte att se om det finns en biljett där eller om det inte finns det.

Enligt Hojab räcker det med parkeringsvaktens ord på att det inte fanns någon biljett där. Min fråga är: Ska inte Hojab bevisa för mig att det inte fanns en parkeringsbiljett? (vilket inte går efter som det inte går att se på bilderna). Ska jag behöva bevisa det för dem? Vilket inte heller går eftersom det inte går att se.

Kan jag ha framgång i att fortsätta att bestrida eller kommer Tingsrätten bara gå på parkeringsvakten ord vad gäller själva bevisningen?

Mvh

Kent S

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad den som har utfärdat en parkeringsanmärkning måste visa, efter att parkeringsbolaget har tagit fotografier på bilens instrumentbräda, men där hela instrumentbrädan inte syns.


Kommunen eller markägaren ska styrka att din bil stod felparkerad

Bevisbördan för att någon har parkerat felaktigt ligger på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats (NJA 2013. s. 711 p. 7). För att nå upp till beviskravet måste kommunen eller markägaren styrka att du har parkerat felaktigt, d.v.s att det inte fanns någon parkeringsbiljet synlig framtill i bilen. Att något är styrkt i ett innebär att det är att betrakta som "antagligt" eller "sannolikt" men det inte behöver finnas en hög grad av säkerhet att det är på det sättet.

För att kommunen eller markägaren ska uppnå beviskravet har det i princip ansetts tillräckligt att parkeringsvakten noterat att bilen har varit parkerad i strid med reglerna för parkeringen. En parkeringsvakts anteckning har ansetts ha ett sådant starkt bevisvärde att beviskravet är uppfyllt endast genom anteckningen.


Du måste styrka att det faktiskt fanns en biljett

En parkeringsvakt kan förstås göra ett misstag och förbise att det faktiskt har legat en giltig parkeringsbiljett på instrumentbrädan i bilen. Då krävs det att du som fordonsägare på något sätt kan styrka att det faktiskt har legat en parkeringsbiljett där.

Att fordonsägaren enbart påstår att någon felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att denne ska undkomma betalningsansvar (NJA 2001 s. 889). Däremot har det varit tillräckligt att fordonsägaren har fotograferat instrumentbrädan på sin bil i samband med att denne fick betalningsanmärkningen, där det på bilden synts en giltig parkeringsbiljett som legat överst på en hög av andra parkeringsbiljetter (NJA 2013 s. 711).

Det anses alltså vara så att parkeringsvaktens egen anteckning är tillräckligt för att beviskravet ska vara uppfyllt, om inte fordonsägaren kan föra bevisning som styrker att det faktiskt har legat en parkeringsbiljett på instrumentbrädan.


Det har inte funnits krav på fotografier

Det har alltså inte ansetts nödvändigt att parkeringsbolaget visar upp fotografier för att det ska vara styrkt att bilen har varit felparkerad. Att det finns fotografier som inte med säkerhet visar att det saknas en parkeringsbiljett eftersom hela instrumentbrädan inte syns, borde alltså inte leda till att beviskravet för den som har utfärdat parkeringsanmärkningen inte skulle vara uppfyllt.

Vid en eventuell tvist i domstol kan det dock tala till din fördel att parkeringsbolaget inte har fotografier som visar hela instrumentbrädan och det är inte säkert att domstolen bara nöjer sig med parkeringsvaktens anteckning. Högsta domstolen har uttalat att i det fall fordonsägaren har visat stöd för sin invändning om att parkeringsvakten gjort ett misstag, kan det vägas in i bedömningen att den som har utfärdat anmärkningen inte har säkrat bevisning genom fotodokumentation (NJA 2013 s. 711 p. 11). Domstolen motiverar ställningstagandet med att de senaste årens teknikutveckling har medfört att det numera är en rutin hos vissa parkeringsövervakningsföretag att fotodokumentera förhållandena vid en felparkering, för att säkra bevisning.

Det finns en möjlighet att domstolen i ditt fall, med hänsyn till att hela instrumentbrädan inte syns på parkeringsbolagets fotografier tillsammans med övriga omständigheter som kan ha förelegat, kommer fram till att den som har utfärdat parkeringsanmärkningen inte har lyckats styrka att bilen har varit felparkerad. Eftersom du verkar sakna konkreta bevis som talar för att det faktiskt låg en parkeringsbiljett synlig på instrumentbrädan i bilen, är det dock mest troligt att domstolen anser parkeringsvaktens anteckning vara tillräckligt för att det ska vara styrkt att bilen varit felparkerad. Det finns inget i praxis som säger att den som har utfärdat parkeringsanmärkningen måste visa fotografier för att nå upp till beviskravet, men det är inte en helt orimlig utveckling av praxis.


Sammanfattning

Det är vanligtvis tillräckligt för den som har utfärdat parkeringsanmärkningen att kunna visa att parkeringsvakten har gjort en anteckning om felparkering för att beviskravet ska vara uppfyllt. Du måste då på något sätt kunna styrka att det faktiskt har funnits en parkeringsbiljett synlig, t.ex. genom fotografier som visar det. Enbart ett påstående om att det har funnits en biljett är inte tillräckligt för att du ska slippa betalningsansvar.

Det finns inget som säger att den som har utfärdat parkeringsanmärkningen måste visa fotografier på att det har saknats en synlig parkeringsbiljett. Det är dock inte omöjligt att en domstol, om du kan ge stöd för din invändning om att parkeringsvakten har begått ett misstag, kommer fram till att det inte är styrkt att din bil var felparkerad.


Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo