Betydelsen av avsedda felaktigheter i avtal

2016-02-21 i Förfalskat avtal
FRÅGA
Hej!En f.d. vän är skyldig mig pengar och vi upprättade ett skuldebrev år 2011 med en betalningsplan. Han har inte följt betalningsplanen och idag 5 år senare sedan vi upprättade förbindelsen, hävdar han att jag förfalska hans underskrift (vilket inte stämmer). Han baserar sitt påstående på att det står fel hemadress till honom i förbindelsen (vilket stämmer), han menar alltså eftersom jag förfalskat så missade jag denna detalj. Vi daterade skuldebrevet med år 2009 och inte 2011 - vilket är det som är fel och inte adressen.Är han fortfarande skyldig att betala mig enligt vad som står i skuldebrevet, i och med att han skrivit under? Är detta fall som exemplevis när man köper en bil att man har en undersökningsskyldighet, d v s se att allt stämmer?Tack på förhand!
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom båda avtalsparter synes ha varit medvetna om förekommande felaktigheter saknar de i formellt hänseende betydelse (jfr 32 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, é contrario). Med detta inte sagt att faktiska problem vore otänkbara. Vid prövning i domstol hade avvikelserna eventuellt kunnat vålla bevissvårigheter om de ansetts ha tillräckligt bevisvärde att göra gäldenärens invändning om underskriftsförfalskning sannolik eftersom det då ålegat dig att (i din egenskap av borgenär) bevisa handlingens äkthet (jfr NJA 1976 s. 667, NJA 1992 s. 263 samt NJA 2008 s. 890).


Med anledning av att bevisfrågan vid stämning i domstol riskerar bli problematisk får det (som oftast) anses klokast att försöka förmå gäldenären erlägga sin skuld utan anlitande av statens tvångsmakt. Lämpligast torde vara att framställa betalningskrav och därvid upplysa gäldenären om gällande rätt.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förfalskat avtal (10)
2020-10-31 Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?
2019-10-04 Borgenärsskydd för bostadsrätt
2018-10-28 Vad gäller vid förfalskad namnteckning?
2018-08-28 Vad gäller om jag skrivit på ett avtal som jag inte läst och vad gäller vid förfalskad underskrift?

Alla besvarade frågor (96488)