Betydelsen av avsedda felaktigheter i avtal

Hej!

En f.d. vän är skyldig mig pengar och vi upprättade ett skuldebrev år 2011 med en betalningsplan. Han har inte följt betalningsplanen och idag 5 år senare sedan vi upprättade förbindelsen, hävdar han att jag förfalska hans underskrift (vilket inte stämmer). Han baserar sitt påstående på att det står fel hemadress till honom i förbindelsen (vilket stämmer), han menar alltså eftersom jag förfalskat så missade jag denna detalj. Vi daterade skuldebrevet med år 2009 och inte 2011 - vilket är det som är fel och inte adressen.

Är han fortfarande skyldig att betala mig enligt vad som står i skuldebrevet, i och med att han skrivit under? Är detta fall som exemplevis när man köper en bil att man har en undersökningsskyldighet, d v s se att allt stämmer?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom båda avtalsparter synes ha varit medvetna om förekommande felaktigheter saknar de i formellt hänseende betydelse (jfr 32 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, é contrario). Med detta inte sagt att faktiska problem vore otänkbara. Vid prövning i domstol hade avvikelserna eventuellt kunnat vålla bevissvårigheter om de ansetts ha tillräckligt bevisvärde att göra gäldenärens invändning om underskriftsförfalskning sannolik eftersom det då ålegat dig att (i din egenskap av borgenär) bevisa handlingens äkthet (jfr NJA 1976 s. 667, NJA 1992 s. 263 samt NJA 2008 s. 890).


Med anledning av att bevisfrågan vid stämning i domstol riskerar bli problematisk får det (som oftast) anses klokast att försöka förmå gäldenären erlägga sin skuld utan anlitande av statens tvångsmakt. Lämpligast torde vara att framställa betalningskrav och därvid upplysa gäldenären om gällande rätt.
Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”