Betalningsföreläggande som summarisk process hos Kronofogdemyndigheten

FRÅGA
ATT JACOB BJÖRNBERG enligt tidigare korrespondens. Hej! Blivit tvist med en kund, se nedan, klippt in det väsentliga så kan se lite "hafsigt" ut: JAG: Jag är själv ingen jurist men har fått väldigt grundlig genomgång och rekommendation om hur vi ska gå vidare och bemöta den här situationen från sakkunniga inom juridiken så måste följa deras linje. Deras bedömning är alltså att vi har rätt att åberopa Force Majeure men jag personligen vill alltså erbjuda er kunder presentkort på samma summa som ni betalt in. KUND: Även om juristerna menar att du har rätt att åberopa Force Majeure så står det ju tydligt i dina egna Force Majeure att "Om resenären eller x (bolagets namn syns ej av anonymitetsskäl) frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet."I min värld är det ganska uppenbart, samt att vi utöver detta betalat extra för avbeställningsskydd som skulle gälla oavsett orsak. JAG: Hänvisade då till ditt svar ang läkarintyg etc. KUND: Vi vill som sagt använda avbokningsskyddet vi betalat för i första hand. Men istället för ARN kommer vi ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden till en början om vi inte kan komma överens. Jag har inte svarat. inväntar din rekommendation med hur jag ska bemöta detta. Vad innebär det/vad behöver jag göra? Kund vägrar p-kort utan kräver full återbet i om att han har avb. skyddet. Jag hänvisar till SRF:s rekommendation att inte betala pengar men han köper inte det.
SVAR

Hej (ditt namn syns ej av anonymitetsskäl) och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,

Ditt ärende är för mig känt sedan tidigare och jag har som bekant bistått dig med en första relativt grundlig rättsutredning jämte viss ytterligare juridisk support i vår kostnadsfria telefonrådgivning. Och givet de förutsättningar som då rådde menar jag att den ursprungliga handlingsplanen sammantaget får anses ha varit välbetänkt. Men till följd av COVID-19 och den numera generella avrådan från samtliga icke-nödvändiga resor som aviserades genom Utrikesdepartementets (UD) försorg den 14 mars 2020 inser jag naturligtvis att förutsättningarna för din näringsverksamhet ytterligare har försämrats. Det du skriver ovan och den hänvisning som där görs till en aktuell mailkorrespondens mellan dig och en av dina kunder vittnar om just detta och jag tror mig därför veta att fler komplexa avtalsrättsliga bedömningar förmodligen är att vänta framgent.

I samråd med den person på Lawline som är ytterst ansvarig för all vår expressrådgivning och efter en genom mail mottagen bekräftelse ifrån dig idag måndag den 23 mars 2020 följer nedan endast en kortare kommentar på det inträffade och ditt nygamla ärende med fokus på just rättsinstitutet betalningsföreläggande. Istället erbjuds du i enlighet med vår överenskommelse, vilken framgår av det ovan refererade mailet (daterat och adresserat till dig igår söndag den 22/3-2020), en personlig telefonrådgivning under 30 minuter i vilken jag kommer att kontakta dig.

Din första fråga - Betalningsföreläggande - Vad innebär det?

Betalningsföreläggande är en så kallad summarisk processform som handläggs av Kronofogdemyndigheten (KFM) enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Syftet med processen för KFM är i allmänhet endast att få konstaterat om ett krav från sökanden (din kund) bestrids eller inte av svaranden (du själv). Någon egentlig bevisprövning eller civilrättslig bedömning av om anspråket är lagligen grundat sker således ej. Den typen av dömande verksamhet svarar i princip domstolar uteslutande för. Observera dock att en svarande som försummar att inom föreskriven tid inkomma med ett yttrande ofta riskerar att få ett utslag meddelat av KFM i enlighet med sökandens begäran (26 § BfL).

En ansökan ges in antingen i pappersform egenhändigt undertecknad av sökanden eller elektroniskt (9 och 19 §§ BfL). Sedan ska svaranden skriftligen yttra sig i frågan inom viss föreskriven tid, ofta två veckor (25 § BfL). Ibland händer det att KFM tar kontakt med sökanden för att inhämta kompletterande uppgifter telefonledes och därmed avstår från att göra detta skriftligen. Notera då vikten av att eventuella bestridanden sker i skrift eftersom muntliga sådana i regel inte godtas (31 § BfL).

När så sker, alltså när sökandens penningfordran bestrids (tillbakavisas, förnekas) av svaranden, kommer sökanden att underrättas därom för att denne sedan ska kunna besluta om huruvida han vill låta saken förfalla eller få målet hänskjutet för prövning i allmän domstol (med tingsrätt som första instans). Automatiskt överlämnade till domstol förekommer dock inte varför sökanden måste begära om ett sådant skriftligen inom viss tid för att inte målet ska avskrivas av domstolen (33-34 §§ BfL). Värt att nämna är att detta visserligen inte hindrar sökanden från att lämna in en ny stämningsansökan direkt till tingsrätten vid ett senare tillfälle eftersom tvisten inte är, som det så vackert heter, rättskraftigt avgjord.

Och din sista fråga - Handlingsplan - Ditt agerande - Vad behöver du göra?

Merparten av din fortsatta hantering och ditt eventuella behov av ett ombud ämnar jag att diskutera med dig personligen i samband med din telefonrådgivning.

Men inledningsvis och med anknytning till betalningsföreläggande som summarisk processform kan snabbt konstateras att du inför en handläggning hos KFM alltid kan bestrida ett anspråk. Utslag i mål om betalningsföreläggande i enlighet med sökandens yrkande (begäran) brukar endast meddelas för förfallna och ostridiga (oomtvistade) krav. Det innebär alltså att något betalningsföreläggande inte kommer att delges dig vid ett bestridande. När du sedan har bestridit den penningfordran som din kund vill göra gällande är det nämligen upp till denne att besluta om vad som ska hända därnäst.

Kunskap om den aktuella kundens agerande, processbenägenheten hos denne samt den rättsliga bedömningen av kravet på återbetalning (återigen på basis av avtalsinnehållet, dina standardvillkor, med beaktande av nuläget och de nya förutsättningarna) utgör alla viktiga och centrala element för hur ditt kommande upplägg bör se ut och hur du själv ska agera. Du nämner avslutningsvis att du ännu inte har bemött kundens "hot" om ett förfarande hos KFM och jag vet inte om ett sådant förfarande redan är inlett. Om så skulle vara fallet bör du ha cirka två veckor på dig (25 § BfL) varför vi hinner talas vid i god tid innan fristen löper ut.

Avslutningsvis är förhoppningen, likt tidigare, att min hantering av ditt nygamla ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Du har som sagt blivit erbjuden en 30 minuters telefonrådgivning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till ytterligare diskussion. Jag kommer därför att ringa dig imorgon tisdag den 24/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte skulle passa vänligen återkom per mail. Jag nås för ändamålet på jacob.bjornberg@lawline.se

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (465)
2020-09-30 Hur får man tillbaka utlånade pengar om personen inte vill betala?
2020-09-25 Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?

Alla besvarade frågor (84692)