FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt19/02/2015

Betalningsföreläggande för sökande bosatt i Polen

Jag bor i o kommer från Polen. För nästan 5 år sedan lånade jag över 20000 SEK ut till 24000 SEK till en man från Sverige (svensk). Nu svarar han inte på mina sms och i telefonen . Jag har bara en bekräftelse av överföringen till hans bankkonto och flera sms att han inte kan betala skulden. Men jag vet att han jobbar och han har köpt sommarstuga. Vad kan jag göra för att få mina pengar tillbaka? Är det fortfarande möjligt?

Jag pratar inte flytande svenska så om möjligen föredrar jag använda engelska framför svenska.

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline,

Inledningsvis kan kort sägas att det faktum att du bor i Polen inte utgör något processrättsligt hinder för dig att använda dig av de svenska rättsmedlen för att driva in din fordran. Eftersom den betalningsskyldige är svensk medborgare och befinner sig i Sverige ska svensk lag tillämpas och Sverige har domsrätt enligt internationella processrättsliga regler. Även verkställighet ska ske i Sverige.

Du önskar vidare ett svar på engelska men för att undvika eventuella missuppfattningar och tvetydigheter kommer jag att svara här på svenska. Om det däremot är något specifik i mitt svar som du inte förstår får du gärna återkomma till mig på mejlen, så ska jag göra mitt bästa att besvara det på engelska.

Det rättsmedel som i Sverige används om man vill driva in en obetald fordran är genom ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten "KFM". Tillämplig lag för förfarandet är Lagen om betalningsförelägganden och vanlig handräckning (BFL) (se här). En ansökan skickar du in till KFM som därefter tar kontakt med mannen och förelägger honom att betala. I och med att mannen kontaktas av KFM blir han även uppmanad att bestrida ditt anspråk om han anser det vara oriktigt (26 § BFL). Om han medger ditt anspråk eller underlåter att återkomma till KFM, kommer ett utslag att meddelas (42 § BFL) som därefter kan verkställas (45 § BFL). KFM driver då in skulden åt dig.

Om mannen mot förmodan bestrider yrkandet kommer KFM att underrätta dig om detta samt fråga dig om du vill överlämna ärendet till tingsrätten (33 § BFL). I tingsrätten kommer målet att utgöra ett vanligt tvistemål där det åligger dig att bevisa det föreliggande skuldförhållandet. Om du har ett kontoutdrag på betalningen samt ett sms där mannen erkänner sin skuld anser jag att du har tillräcklig bevisning för att driva en sådan talan. Om du vinner målet kommer en dom på betalningsskyldighet att meddelas som därefter kan verkställas av KFM. Mannen kommer svara för samtliga rättegångskostnader om han förlorar i målet.

En ansökan om betalningsföreläggande kan du enkelt göra på www.kronofogden.se. Var noga med att när du skickar in din ansökan lämna fullständiga uppgifter om skuldens storlek inkl. eventuella ränteanspråk.

Avslutningsvis kan något också sägas om den tid som gått sedan fordringens uppkomst. Enligt preskriptionslagen (här) preskriberas en fordran efter 10 år om ingenting annat avtalats (2 § PreskL). Det föreligger således inget tidsmässigt hinder för dig att göra ditt anspråk gällande idag, du bör dock ha i åtanke att du inte kan vänta hur länge som helst på att göra din fordran gällande.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar eller vill ha ytterligare hjälp av våra jurister,

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?