Betalningsansvar vid intern reglering av skuld som står på den ena parten?

2020-01-29 i Avtal
FRÅGA
Jag och min fru har ett Privatlån i hennes namn som vi tog för att rensa kreditkortsskulder. Jag använde 33% av lånet. Hon resten. Vi har tidigare betalat 50/50 av skulden. Nu ska vi separera och hon vill att vi fortfarande ska betala 50/50. Det vill inte jag. Hur gör vi nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtL).

Som jag uppfattar din fråga har du och din fru en intern överenskommelse hur ni ska reglera skulden gentemot långivare. Jag uppfattar det som att ni delat lika på amorteringarna och att du nu önskar att reglera detta så det motsvarar din del av lånet.

Inledningsvis tänker jag redogöra för hur ett avtal kan uppkomma och vad som gäller i ett avtalsförhållande. Därefter utreder jag om du kan ändra det avtalet som föreligger.

Hur uppstår ett bindande avtal?

Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen om ett avtal föreligger. Modellen kan kortfattat beskrivas så som att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Två parter kan även uppträda genom handling på ett sätt som bildar ett avtal, s.k konkludent handlande. Detta innebär att det inte föreligger uttryckta anbud eller accepter men parterna uppträder på ett sätt som om det gör det. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtL). Det är mycket svårt och kostsamt att bevisa avtal som inte existerar i skriftlig form.

I ditt fall är min bedömning att det kan föreligga ett muntligt, eller åtminstone ett avtal genom konkludent handlande. Således är det troligt att man rent juridiskt ser det som att du är skyldig att införliva din del av avtalet i sin nuvarande form. Däremot kan man juridiskt tillgripa olika metoder för att jämka avtal.

Hur kan ett avtal förändras efter det har blivit bindande? - Hävning och jämkning

I avtalslagen finns möjligheter att göra avtal ogiltigt eller jämka dess innehåll. Med ogiltighet förstås att avtalet aldrig varit bindande, det kan till exempel om de tillkommit under grovt hot s.k råntvång (28 § avtL). Att jämka ett avtal innebär att man förändrar villkoren i avtalet på ett eller annat sätt. Att jämka eller ogiltigförklara står i stark kontrast till principen om att avtal ska hållas, således görs detta med restriktivitet.

Den paragrafen som kan användas i detta fall är 36 § avtalslagen, den s.k generalklausulen. Den föreskriver att avtal kan jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Utifrån 36 § krävs alltså att det på något sätt bedöms vara oskäligt att dela på skulden hälften vardera, att någon omständighet inträffat som gör det oskäligt att kräva en hälftendelning eller att något annat förhållande inträffat som gör det oskäligt att hälftendelning.

Så som paragrafen är formulerad är man fri att väga in vilka omständigheter man vill i bedömningen om avtalet ska jämkas eller inte. Några faktorer som är särskilt beaktansvärda i ditt fall är att ni nu ska skiljas, vilket innebär att er ekonomiska enhet bryts upp och att det inte längre föreligger någon "hänsynsplikt" eller andra åtagande som kommer med äktenskapet (jfr 1:2 ÄktB). Således är det rimligt att avtalet jämkas till att enbart omfatta "din del av skulden" (33 %), då det inte heller är otänkbart att det var så du uppfattade fördelningen från början. Det är inte heller otänkbart att bedömningen landar i att du kan köpa ut din kvarvarande del av skulden och således lösa upp avtalet på detta viset.

Till stora delar blir det hela avhängigt på vad ni faktiskt har kommit överens om, och isåfall vilket villkor det är som är föremål för jämkning.

Slutsats

I första hand är det alltid lämpligt att försöka reda ut situationen internt. Förslagsvis som nämnt ovan att din kvarvarande skuld räknas ut och att din ex fru får ett engångsbelopp som motsvarar den delen. Generellt så har du goda möjligheter att jämka avtalet till din förmån då du enbart disponerat en viss del av lånet.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll