Betalar hyresvärd eller hyresgäst för sprucken toalettsits efter vanlig användning?

Hej Lawline! Vi har hyrt ett fritidshus under en vecka.Trots normal och varsam användning av husets toalett uppstod plötsligt en ca 5 cm spricka på toalettsitsen. Toalettsitsen gick ändå att bruka som vanligt efter sprickan. Är det vi som hyr som ska betala för en ny toalettsits? Eller anses det som ett normalt slitage och som täcks av hyran vi erlagt för bostaden och något som ägaren av huset får stå för? Vi fick betala 500 kr för en ny toalettsits, är det verkligen rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du och andra under en veckas tid hyrde ett fritidshus i vilket en toalettsits, under hyrestiden, fick en spricka. Du menar att toaletten av er används på ett normalt och varsamt sätt. Ni fick ersätta sprickan och undrar nu om det verkligen är ni som borde stå för kostnaden. Din fråga är hyresrättslig och regleras i 12 kap. Jordabalken (JB).

Förutsättning för hyresgästens ersättningsskyldighet

Oavsett om det är fråga om en bostadslägenhet eller ett fritidshus, har hyresgästen en generellt vårdnadsplikt som innebär att hyresobjektet ska vårdas väl med vad därtill hör (12 kap. 24 § 1 st. JB). Det innebär bl.a. att hyresgästen ska vara uppmärksam, försiktig och iaktta god hygien.

Om en skada på ett hyresobjektet uppstår, är hyresgästen endast skyldig att ersätta den om skadan har uppstått till följd av hens egna vållande eller vårdslöshet samt till följd av någon som hör till hens hushåll eller gästar hen eller av annan som hen inrymt i lägenheten (12 kap. 24 § 1 st. JB). Vållande är inom juridiken ett annat ord för vårdslöshet och oaktsamhet. Lagregeln innebär motsatsvis att en hyresgäst inte är ersättningsskyldig för skador som inte har uppstått till följd av hens vållande eller vårdslöshet. Det betyder att normalt slitage ska ersättas av hyresvärden då dessa inte är en följd av vårdslöshet från hyresgästens sida.

Hyresgästens ersättningsskyldighet kan sträckas ut genom avtal med hyresvärden

För hyresobjekt som helt eller delvis används för annat ändamål än bostad, finns det en bestämmelse som gör det möjligt för hyresvärd och hyresgäst att i avtal kringgå hyresgästens ersättningsskyldighet, så som jag beskrev den ovan, för att sträcka ut hyresgästens ansvar så att det blir mer långtgående (12 kap. 24 § 5 st. JB). Ett mer långtgående ansvar skulle t.ex. kunna innebära att hyresgästen ska ersätta skador som inte nödvändigtvis är en följd av vårdslöshet. Även endast vissa, utpekade skador kan regleras på ett sådant sätt.

Bedömning i ditt fall och rekommendation

Jag rekommenderar att du till en början går igenom hyresavtalet och kollar om du hittar ett villkor som reglerar vem som ersätter skador på fritidshuset och under vilka omständigheter. Det kan nämligen vara så att det finns ett villkor som i enlighet med 12 kap. 24 § 5 st. JB utökar ditt ersättningsansvar utöver de skador som är en följd av vårdslöshet. Om du hittar ett sådant villkor kan du, beroende på villkorets utformning, vara skyldig att ersätta sprickan.

Om du inte hittar ett avtalsvillkor som utökar ditt ersättningsansvar utöver skador som har uppstått till följd av vårdslöshet, beror din ersättningsskyldighet på om det kan göras sannolikt att du, eller någon annan som har vistats i fritidshuset, genom vårdslöshet har orsakat sprickan i toalettsitsen. Huvudregeln är att hyresvärden har bevisbördan för att hyresgästen har varit vårdslös, men i NJA 1975 s. 657 ansåg Högsta domstolen emellertid att hyresvärden inte alltid kan förväntas bära på hela bevisbördan. Skador som under hyrestiden har uppkommit på egendom som normalt inte är åtkomlig för annan än hyresgästen och som typiskt sett uppkommer genom vårdslöshet, presumeras därför ha orsakats av hyresgästen. Då är det upp till hyresgästen att bevisa motbevisa presumtionen. Hyresgästföreningen har kommenterat just sprickor i badkar, handfat och toalettstolar, och menar att sådana skador i de flesta fallen inte kan anses vara normal slitage, utan snarare skador som har uppstått genom vållande eller vårdslöshet.

Min rekommendation är att, för det fallet att det i hyresavtalet saknas ett villkor som utökar ditt ersättningsansvar utöver vårdslöshetsskador (så som beskrivet ovan), du meddelar hyresvärden att du motsätter dig ersättningsskyldigheten och anser att hyresvärden själv ska stå för kostnaden. Du borde då säga att sprickan inte kan vara något annat än en förslitningsskada och att ni iakttog eran vårdnadsplikt och använde toaletten på ett normalt och aktsamhet sätt. Om hyresvärden motsätter sig detta, rekommenderar jag att du inte vidtar rättsliga medel för att få saken prövad. Eftersom en spricka i en toalettsits inte är en typisk förslitningsskada och snarare är en sådan skada som en domstol skulle presumera att vara en vårdslöshetsskada, är sannolikheten stor att du skulle förlora tvisten. Då kan du bli skyldig att ersätta hyresvärdens rättegångskostnader.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”