Beslut i samfällighetsförening

2019-11-04 i Föreningar
FRÅGA
Jag och min man har blivit fast boende i ett sommarstugeområde där det finns en samfällighetsförening. I tidigare beslut 2004 och 2008 har årsstämman fattat beslut om vägbom vintertid d.v.s. vägbommen skall vara låst även om man är i området - inga fast boende fanns då i området när beslutet togs. Nu är vi en familj och inom 1 år flyttar ytterligare en familj in i detta stugområde som omfattar drygt 30 stugor. Nu råder det oenighet i området gällande bommen, vissa vill att den skall vara låst enligt tidigare beslut, vissa tycker att den skall vara öppen. Självklart är jag då i den grupp som vill ha en öppen bom året runt med hänsyn till tryggheten att ambulans och räddningspersonal snabbt skall kunna ta sig fram. I ett yttrande från räddningstjänsten tycker de att det är direkt olämpligt att ha den låst men som sagt det finns de som tycker att risken för inbrott överväger tryggheten att få hjälp om man behöver.Mina frågor är; Vilka rättigheter har jag som fast boende? Vilka rättigheter har samfällighetsföreningen att fatta beslut i denna typ av frågor? Vilka lagar, förordningar gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samfällighetsförening
Förvaltning av samfällighet kan ske antingen genom delägarförvaltning eller som i ditt fall genom föreningsförvaltning. Regler om detta finns i lag om förvaltning av samfälligheter (SFL).

Styrelsebeslut
Styrelsen har enligt 38 § SFL rätt att fatta beslut rörande samfällighetens förvaltning med enkel majoritet, dvs. över hälften av närvarande röster. Styrelsens beslut ska enligt 35 § överensstämma med lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut.

Stämmobeslut
Föreningsstämman är det högst beslutande organet som såväl styrelse som medlemmar måste rätta sig efter. För de flesta stämmobeslut fordras enkel majoritet av rösterna och för vissa fordras kvalificerad majoritet (två tredjedelar av de angivna rösterna). Vid en föreningsstämma har varje delägare en röst, 12 § SFL. Om era stadgar inte innehåller någon bestämmelse som avviker från detta, gäller likhetsprincipen och ni som fast boende har samma rättigheter som övriga delägare. Vid en omröstning ska alltså er röst väga lika tungt som alla andras.

Enligt 19 § SFL ska föreningen vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen ska beaktas i skälig omfattning. Hur avvägningen mellan gemensamma och enskilda intressen ska ske är en bedömningsfråga som får avgöras i det enskilda fallet. En tumregel är att ju större den gemensamma nyttan är, desto allvarligare måste olägenheten för den enskilde vara för att beslutet ska undanröjas.

Utifrån denna bestämmelse går det att argumentera för att ni som fast boende har ett enskilt intresse av att hålla bommen öppen och att ni inte ska behöva tåla den olägenhet som en stängd/låst bom innebär. Detta enskilda intresse är främst med hänsyn till er säkerhet, trygghet och möjlighet att tillkalla och få hjälp från räddningstjänst. Till stöd för detta kan ni även presentera det yttrande ni erhållit från räddningstjänsten. Detta enskilda intresse ska sedan vägas mot den gemensamma nyttan, bl.a. risken för inbrott. Det som blir intressant för denna avvägning kan exempelvis vara hur stort skydd mot inbrott en låst bom ger och i vilket område samfälligheten är belägen (dvs. hur exponerat området är för inbrott och brottslighet).

Sammanfattning och slutsats
Utgångspunkten är att alla delägares röster ska väga lika tungt vid ett stämmobeslut. Det finns dock ett utrymme för att ett enskilt intresse ska beaktas i skälig omfattning. Som fast boende har ni härom ett intresse av att hålla bommen öppen, bl.a. för att säkerställa att ni kan få hjälp från räddningstjänst. Det är upp till stämman att besluta om detta intresse ska vara avgörande för stämmobeslutet.

För det fall stämman beslutar om att bommen ska hållas stängd finns möjlighet för er att klandra stämmobeslutet i domstol, se 53 § SFL. I ett sådant fall är det slutligen domstolen som ska göra avvägningen mellan å ena sidan ert enskilda intresse och å andra sidan det gemensamma intresset av att motverka inbrott.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (376)
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?
2019-12-22 Företag medlem i ideell förening?
2019-12-19 Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?
2019-12-03 Medlemsavgift till ideell förening

Alla besvarade frågor (76500)