Beroende på hur beslutet fattats och exakt vad det rört finns möjligheter att rikta skadeståndsanspråk mot ordföranden

2017-05-29 i Föreningar
FRÅGA
Vår styrelseordförande har godkänt en regelvidrig slutbesiktning utifrån sin roll i vår fiberförening.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är om du kan göra något åt att ordföranden i din fiberförening godkänt en, enligt dig, regelvidrig slutbesiktning. För att ge svar på frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Svaret på din fråga kompliceras något av att du inte angett genom vilken form föreningen drivs. Fiberföreningar kan nämligen drivas som ideell förening, ekonomisk förening, eller samfällighetsförening. Det innebär att jag kommer svara utifrån alla tre föreningsformerna.

Ideell förening:

Det finns inte någon särskild lag som reglera vad som får eller inte få göras inom ramen för en ideell förening. I stället bestäms detta av något som kallas god föreningssed, god föreningspraxis och inte minst stadgarna. Man brukar här prata om att det finns vissa spärrar mot att styrelsen, eller årsmötet för den delen, fattar vissa typer av beslut. Dessa är:

1. Beslut får inte strida mot föreningens ändamål (vanligtvis den andra paragrafen i stadgarna).

2. De som är verksamma inom föreningen är bundna (inte bara av ändamålet, utan också) av den verksamhet man kommit överens om att ägna sig åt.

3. Alla medlemmar har lika rätt. Det kallas "likhetsgrundsatsen".

4. "Generalklausulen" innebär "att de som har bestämmanderätten inte får fatta beslut eller vidta åtgärder som är ägnade att bereda någon en otillbörlig fördel till nackdel för organisationen eller annan medlem".

Din fråga är väldigt kort formulerad och det är därför svårt att ge ett exakt svar på om ordförandens beteende träffas av någon av dessa punkter. Om det är så att beteendet träffas, antingen genom att, beslutet strider mot stadgarna, er interna praxis, likhetsgrundsatsen eller generalklausulen kan ett överklagande ske till domstol vilket kan leda till ogiltighet eller skadestånd.

Ekonomisk förening:

Tillämplig lag är lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Av 6 kap. 6 § framgår att styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna och VD har ett sysslomannaansvar. De ska agera i överensstämmelse med stadgarna och stämmans uttalade målsättning och har en lojalitetsplikt mot föreningen. De har en skyldighet att iaktta lagens och stadgarnas regler om skydd för enskild medlem, borgenär och annan tredje man. Likhetsprincipen gäller för ekonomiska föreningar, liksom för ideella.

Föreningens ändamål och verksamhetens art avgör förvaltningens gränser.

Styrelsen ansvarar kollektivt. Det betyder att även om ordföranden fått vissa uppgifter enligt en arbetsordning så ansvar de andra ledamöterna ändå.

Av särskilt intresse i det här fallet är 6 kap. 13 § där det framgår att:

”Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem.”

Om beslutet skulle tagits av årsstämman, och därmed ligger utanför styrelsens kompetens så finns en möjlighet att angripa beslutet och få det ogiltigförklarat helt och hållet, se 6 kap. 14 § och dessutom skadestånd.

Av 13 kap. 1 § framgår att styrelseledamot ska ersätta skada som tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av lag om ekonomiska föreningar eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.

Det finns m.a.o. möjligheter till både skadestånd från ordföranden och ogiltigförklaring av beslutet. Båda dessa uppnås genom en stämningsansökan

Samfällighetsförening:

Tillämplig lag är lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Av relevans är 35 § där det framgår att:

”Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna.”

Av relevans är också 36 § där det framgår att:

”Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.”

54 § handlar om skadestånd och hänvisar till 13 kap. i lag om ekonomiska föreningar vilket innebär att det finns en möjlighet att få skadestånd från en styrelseledamot som fattat ett beslut som strider mot tillämplig lag eller stadgarna.

Det bör vara möjligt att i vissa situationer genom att väcka talan vid domstol ogiltigförklara ett beslut som fattats av en enskild styrelseledamot men för att ge ett bra svar behövs mer information.

Lösning

Oavsett vilken föreningsform din fiberförening drivs genom så finns möjligheter att rikta juridiska åtgärder mot ordföranden om det är så att denne träffas av bestämmelserna. Då jag inte vet mer om situationen kan jag i nuläget inte ge ett bättre svar än så.

Vi pratar mer om detta under vårt telefonsamtal. Du bokar en tid genom att kontakta mig på emil.blomqvist@lawline.se och föreslå en tid som passar dig.

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94362)