Behöver en parkeringsanmärkning alltid överlämnas till fordonsföraren/ägaren på plats?

Lagen som gäller eller annat

Kollade själv lagen 1976:206 om felparkeringsavgift och där att en parkeringsanmärkning - dvs sådana som jag får från av kommunen anställda p-vakter - ska överlämnas till mig - som är bilens förare eller fästas på bilen. När jag klagade hos Kommunen att p-vakter struntar i att göra sitt jobb - utan förmodligen i stället för att se till att jag får veta om att hen beslutade om att jag har felparkerad - skickar mitt registreringsnummer direkt till - vet inte Kommunen ? och då sätts i gång hela uppföljningen ( inkl utmätning av min pension) - svarade Kommunen att p-vakt ska följa lagen bara i fall det är mojigt ???

kopia på Kommunens svar:

Det jag kan svara på i dagsläget är att parkeringsvakterna ska sätta parkeringsanmärkningen på bilen om det är möjligt.

har jag uppfattat det rätt - Kommunen kan strunta i lagen och göra sitt eget avtal med p-vakter där man avtalar att parkeringsvakterna ska sätta parkeringsanmärkning på bilen OM DET ÄR MÖJLIGT ??

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av din beskrivning tolkar jag händelseförloppet som att du fått en parkeringsanmärkning hemskickad till dig. Mycket riktigt anges i lagen om felparkeringsavgift (FelPL) 5 § andra stycket att anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet.

I Sverige ska myndighetsutövare (såsom parkeringsvakter på gatumark dvs. uniformerade parkeringsvakter som övervakar allmänna platser såsom gator och torg) följa legalitetsprincipen i sin tjänsteutövning. De ska alltså ha lagstöd för det de gör samt när de ingriper gentemot enskilda genom att exempelvis utfärda parkeringsanmärkningar. Kan man inte på något sätt säga att det faktiskt skett ett "överlämnande" till dig eller ett "fästande" av anmärkningen på fordonet är parkeringsanmärkningen alltså utfärdad utan lagstöd och ska undanröjas, om du väljer att bestrida den hos polisen.

Det ska dock sägas att det som föreskrivs i bestämmelsen om "överlämnande" kan tolkas lite mer vidsträckt än vad många känner till. I undantagsfall kan det, enligt etablerad rättspraxis från HD, vara godtagbart att posta eller på något sätt skicka hem en parkeringsanmärkning till bilägaren, istället för att överlämna den fysiskt i handen eller på fordonet.

I fallet NJA 2007 s. 799 hade en polisman utfärdat en parkeringsanmärkning gentemot en bilist, men låtit bli att överlämna den till bilisten eller fästa den på fordonet och i stället skickat anmärkningen med post. HD uttalade att det i regel får ses som det mest rationella tillvägagångssättet att anmärkningen överlämnas till parkören eller fästs på fordonet. Parkören (bilisten) kan därigenom på ett rättssäkert sätt direkt veta att denne fått en parkeringsanmärkning och får en möjlighet att direkt utvärdera om den är korrekt och har större möjligheter att säkra bevisning på plats ifall denne anser att anmärkningen inte är korrekt utfärdad.

HD påpekar dock att detta inte hindrar att det kan finnas skäl att göra avsteg (från bestämmelsen i FelPL 5 § andra stycket) i fall där det inte har varit praktiskt möjligt att meddela anmärkningen på plats, t.ex. om den enskilde åker iväg med fordonet innan parkeringsanmärkningen har kunnat utfärdats (kanske för att försöka smita).

I fallet undanröjde HD parkeringsanmärkningen eftersom polismannen i det fallet bedömdes ha haft möjlighet att istället överlämna den fysiskt till bilisten, men ändå inte ansträngt sig för att göra detta. Polismannen var upptagen med annat och hade därför inte gjort något försök att överlämna den.

I ditt fall innebär alltså detta att det beror lite på skälen varför parkeringsvakten låtit bli att fästa den på ditt fordon eller ge dig anmärkningen. Är det så att säga av ren "lathet" som det inte gjorts, eller om det på något annat sätt har varit möjligt att ge dig parkeringsanmärkningen direkt, kan slutsatsen dras att den är utfärdad utan lagstöd.

Är det däremot så att du försökt undkomma parkeringsanmärkningen, t.ex. genom att börja köra iväg medan parkeringsvakten kommit gåendes mot dig med pappret i handen och då informerat dig att du får den hemskickad istället, kan den anses vara korrekt utfärdad även om FelPL 5 § andra stycket inte har följts helt ordagrant.

Av din beskrivning framgår inte exakt hur omständigheterna och situationen varit vid tillfället du fick parkeringsanmärkningen, så tyvärr kan jag inte göra någon mer exakt bedömning än den jag nu gjort.

Vad kan du göra för att gå vidare? Om du utifrån det jag nu sagt anser att du inte borde ha fått parkeringsanmärkningen har du rätt att bestrida den. Det måste göras inom sex månader efter det datumet då du betalade felparkeringsavgiften, vilket framgår av FelPL 9 § tredje stycket. I FelPL 9 § anges att fordonsägaren skriftligen får anmäla att han eller hon bestrider betalningsansvar, och det ska göras hos Polismyndigheten. I anmälan ska anges de omständigheter som bestridandet grundas på och den bevisning som åberopas. När detta gjorts inleder Polismyndigheten själv en fullständig utredning om saken.

Du bör alltså redogöra för polisen varför du anser att parkeringsanmärkningen borde ha överlämnas till dig i handen eller ha fästs på rutan, och varför parkeringsvakten hade kunnat göra detta istället för att skicka hem den till dig. Polisen kommer då bl.a. att inhämta en redogörelse från parkeringsvakten och bedöma huruvida den kan godtas eller inte, enligt förordningen om felparkeringsavgift (FelPF) 4 §.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”