Behöver en arbetsgivare nämna orsak till att en provanställning blir uppsagd, och gäller inte företrädesrätt till återanställning?

FRÅGA
Hej!Jag var anställd som exportförsäljare med 6 månaders provanställning från 21-07-01. Jag är också en medlem hos Unionen.Det står på mitt anställningsbevis:visstidsanställning enligt IF Metall eller Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna6 månaders provanställning som övergår till tillsvidareanställning om parterna är överens.21-11-01 fick jag ett skriftligt besked att min visstidsanställning upphör.Arbetsgivaren vill inte avslöja en orsak samt engligt beskedet jag har inte företrädesrätt till en ny anställning.Innan dess var jag på sjukskrivning pga. hjärnskakning och den här dagen kom tillbaka med 75% närvaro (forsätter med 25% sjukskrivning engligt läkaresintyg jag lämnade också till arbetsgivare samma dag).Vad gäller i sådant fall? Kan jag kräva att veta en orsak? Jag brukar skriva en veckorapporter med mina resultat till min närmaste chef och aldrig fick tillbaka någong kritik tillbaka. Darför är jag väldigt chockad att få sadant otrevligt beslut.Tack för hjälpen i förväg!Mvh,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du har haft en provanställning som exportsäljare från 1/7 2021, och att det står i ditt anställningsbevis att denna provanställning övergår till en tillsvidareanställning om parterna är överens. Den 1/11 2021 fick du dock besked att din anställning upphör, och du har inte fått veta orsaken till att den upphör och att du inte får företrädesrätt till ny anställning. Jag förstår det som att det även finns ett kollektivavtal som gäller din anställning på arbetsplatsen. Jag tolkar din fråga som att du undrar om detta är tillåtet, eller om du kan få veta varför din anställning inte blir förlängd.

De regler som är aktuella i ditt fall återfinns i lag om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslag. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för din fråga.

Behöver en arbetsgivare meddela orsak till att en provanställning upphör?
En provanställning som inte ska övergå till en tillsvidareanställning när anställningstiden har löpt ut, måste meddelas till arbetstagaren senast vid anställningstidens slut (6 § 2 stycket LAS). En provanställning kan även sägas upp i förtid och beroende på vad som har avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren så kan det föreligga en uppsägningstid vid en sådan situation (6 § 3 stycket LAS). I ett sådant fall så ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren om uppsägningen senast 14 dagar innan anställningen ska upphöra (31 § LAS). Vid ett meddelande om att anställningen antingen inte förlängs efter provanställningens slut, eller vid meddelande om att provanställningen ska upphöra i förtid, så behöver arbetsgivaren inte meddela något skäl för detta. En provanställning ger därför ett mindre skydd än visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. Det betyder att din arbetsgivare inte behöver meddela vilken orsak som ligger till grund för att din provanställning upphör.

Detta innebär dock inte att arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare med provanställning under vilka grunder som helst, uppsägningen får fortfarande inte kunna anses som diskriminerande. Det betyder att arbetsgivaren inte får säga upp en arbetstagare grundat på någon av diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (5 § diskrimineringslag). Om uppsägningen inte han härledas till någon av dessa grunder, är uppsägningen inte diskriminerande och därmed tillåten. Vad jag kan utläsa från det du berättar, så kan inte din uppsägning av provanställning härledas till någon av dessa grunder.

Företrädesrätt till ny anställning
Om en arbetstagare som har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning blir uppsagd eller inte får förnyad anställning på grund av arbetsbrist har hen rätt till företrädesrätt till återanställning (25 § LAS). Denna regel gäller inte för den som är provanställd och anställningen antingen upphör i förtid eller inte blir förlängd efter provanställningens slut. Detta kan dock regleras på annat sätt, exempelvis genom ett kollektivavtal som ingåtts mellan ett fackförbund och en arbetsgivare (2 § 3 stycket LAS). Jag tolkar dina omständigheter i frågan som att det kan finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats antingen genom IF Metall eller Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Du bör därmed kolla för säkerhetsskull så det inte står något reglerat i ett kollektivavtal i ditt fall om företrädesrätt vid återanställning.

Sammanfattning samt rekommendation
En provanställning innebär ett mindre skydd för arbetstagaren än annan visstidsanställning och tillsvidareanställning. Du berättar att din provanställning har avslutats i förtid, och att din arbetsgivare inte vill nämna orsak till detta. Detta är tillåtet vid just en provanställning, arbetsgivaren behöver inte nämna orsaken till uppsägningen. Arbetsgivaren får dock inte grunda uppsägningen på något som kan utgöra diskriminering, exempelvis att en uppsägning kan härledas till diskrimineringsgrunden kön då en provanställd blir uppsagd när arbetsgivaren får reda på att den anställde är gravid. Men baserat på vad jag kan utläsa av det du skriver i din fråga så är detta inte relevant för din situation.

Vad gäller företrädesrätt så gäller inte heller detta enligt lagstiftningen för provanställda som blir uppsagda i förtid eller inte får sin anställning förlängd. Jag förstår det dock som att det kan finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats, och genom ett sådant avtal kan en sådan företrädesrätt regleras även för provanställda. Så det jag rekommenderar dig att göra är att dubbelkolla detta för säkerhetsskull med det/de fackförbund som finns på din arbetsplats, för att inte undgå en sådan möjlighet.


Med detta hoppas jag att jag förstått din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Har du fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1927)
2022-01-27 Fråga om uppsägning vid provanställning
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?

Alla besvarade frågor (98670)