Behandling av gemensam bostad vid bodelning

2016-11-23 i Bodelning
FRÅGA
Jag träffade mitt ex 2009 och han flyttade då in i mitt hus som jag än idag står på 100% på lagfarten.2010 gifte vi oss.2014 skilde vi oss och jag hade då fått bo hos min mamma sen 2011 efter flykt från hot och våld från min man och fick även kvarsittningsrätt men vågade aldrig bo själv i huset.Ingen bodelning är gjord, vi står gemensamt på lånen och han har inte lagt in någon insats i huset.Hur kan en bodelning se ut i detta fall??Är huset mitt? Vad göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna angående hur en bodelning ska gå till finner du i äktenskapsbalken, som jag vidare kommer att förkorta som ”ÄktB”, se här

När ett äktenskap löses upp ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning, 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB (här). Bodelningen ska göras utifrån det egendomsförhållande som gällde då du ensam eller ni tillsammans ansökte om äktenskapsskillnad (juridisk term för skilsmässa), 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (här). Här av kommer ni att behöva försöka återskapa en samlad bild av den egendom som ni hade vid tiden för skilsmässan.

Den egendom som ska delas mellan makarna är sådan egendom som utgjort giftorättsgods 10 kap. 1 § ÄktB (här). Vad för egendom som utgjort giftorättsgods bestäms genom vad för egendom som varit enskilt egendom 7 kap. 1 § ÄktB (här). Med enskild egendom menas sådan egendom som ens make vid en bodelning inte har rätt att göra anspråk på och sådan egendom ska inte ingå i bodelningen. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord eller genom att ena maken fått egendom i till exempel gåva eller genom ett testamente med det villkoret att egendomen ska vara makens enskilda 7 kap. 2 § ÄktB (här). All annan egendom som alltså inte är enskild utgör giftorättsgods och ska därför räknas in i bodelningen.

Jag vill här uppmärksamma dig på att det faktum att egendom, till exempel ett hus, utgör giftorättsgods inte innebär att makarna äger huset tillsammans. En giftorätt leder alltså inte per automatik till samäganderätt. Den som köper något är juridiskt sett ägare till egendomen. Äganderätten får betydelse längre fram i bodelningsprocessen och jag kommer därför återkomma till den saken.

I din fråga berättar du att du sedan tidigare hade huset och att du än idag är ensam ägare av det men att ni står gemensamt på lånen. Jag vill därför uppmärksamma dig på att det kan finnas en viss problematik i äganderättsfrågan. Ifall det är så att ditt ex har hjälpt dig att amortera på lånen du tog när du köpte husen och att han även kan styrka detta skulle han kunna hävda att han på så vis köpt in sig på en viss del av huset. Skulle han hjälpt till med att amortera huslånen har han ju på så vis betlat en del av husets köpeskilling.

Om vi däremot bortser från möjligheten att ditt ex kan ha köpt in sig i huset genom att betala amorteringar så förändras inte äganderättsfrågan enbart genom att man gifter sig. Ägde du huset ensam innan är du således även ensam ägare av huset trots äktenskap. Huset ska dock ändå tas med i bodelningen ifall det utgör giftorättsgods.

Första steget i en bodelning är sedan att makarnas andelar i boet ska beräknas, 11 kap. 1 § ÄktB (här). Varje make får från bodelningen, i skälig omfattning, ta undan kläder och andra föremål som innehas för personligt bruk, 10 kap. 2 § ÄktB (här). Vid beräkningen av andelarna ska även så pass mycket egendom avräknas så det täcker de skulder som en make hade vid tiden som ansökan om skilsmässa gjordes,11 kap. 2 § ÄktB (här). I första hand får dock inte skulder som är kopplade till sådan egendom som anses som enskild dras av.

Det som återstår av respektive makes giftorättsgods efter ovan gjorda avräkning läggs sedan samman och delas därefter lika mellan makarna,11 kap. 3 § ÄktB (här). Varje make har på sin lott rätt att få ut sin egen egendom, 11 kap. 7 § ÄktB (här). Det är alltså här det får betydelse vem som är den juridiska ägaren av den egendom som utgör giftorättsgods. Ifall du anses som ensam ägare av huset har du en bättre rätt till att få huset avräknat på din lott än vad ditt ex har. Skulle husets värde överstiga vad du har rätt till att få ut genom bodelningen har du rätt att köpa ut ditt ex, 11 kap. 9 § ÄktB (här).

I vissa fall kan dock en make ha rätt att överta ett boende som varit makarnas gemensamma trots att det är den andra maken som varit den juridiska ägaren av bostaden. Så blir fallet när en maken kan anses ”bäst behöva” bostaden, 11 kap. 8 § ÄktB (här). Så får dock endast ske ifall det kan anses som skäligt. Normalt kan detta bli aktuellt ifall den ena maken har barn sedan tidigare eller att gemensamma barn efter skilsmässan ska bo hos enbart den ena maken. Vidare ska man titta på ekonomiska aspekter och ifall bostaden kan tänkas ha ett särskilt affektionsvärde för den make som äger den. För- och nackdelar med ett övertagande vägs mot varandra och en bedömning görs utifrån olika omständigheter i varje fall.

I och med att ni båda står på lånen kommer det även krävas att den av er som behåller bostaden också tar över den andre makens del av lånet. En förutsättning här är att banken godtar ett sådant övertagande.

Sammanfattningsvis kan sägas att i en bodelning ska all egendom som i äktenskapet har utgjort giftorättsgods ingå. Varje make har rätt att från sitt giftorättsgods räkna av egendom för personligt bruk samt egendom som täcker upp respektive makes lån. Återstående giftorättsgods delas sedan lika mellan makarna. Varje make har rätt att få sådan egendom som hen själv äger avräknad på sin lott i första hand men ibland kan den andra maken ha rätt att överta egendom.

Ifall du önskar behålla huset i bodelningen skulle jag råda dig att ta kontakt med den bank där ni har huslånen och höra dig för ifall de skulle gå med på ett övertagande av lånen. Ifall det är så att ditt ex kan sägas ha köpt in sig i huset genom betalning av amorteringar kan du som sagt behöva köpa ut honom. Ifall du inte har tillräckligt med övrig egendom för att finansiera en sådan transaktion bör du även kolla med banken om det finns några möjligheter för dig att ta ytterligare lån för den saken. Skulle det vara så att ditt ex inte accepterar att du vill köpa ut honom så skulle jag i så fall råda dig att försöka få till stånd en försäljning av huset och att ni på så sätt delar på vad försäljningen uppbär. En juridisk process i domstol angående bodelning blir ofta dyrt och även psykiskt påfrestande i och med att dessa mål ofta kan pågå under flera år. Kom till sist även ihåg att du alltid har en rätt att polisanmäla ditt ex ifall han utsätter dig för brott genom att uttala hotelser eller bruka våld.

Jag önskar dig lycka till i ditt ärende och hoppas jag kunnat ge dig viss vägledning bland bodelningsreglerna.

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89568)