Begreppet näringsanknytning vid sekretess om utsökning och kan man göra något åt det?

Hej,

Enligt nya regler efter december 2018 så skall ärenden i allmänna mål, t.ex skatteskulder, som gått till kronofogden inte leda till nån betalningsanmärkning om man betalar inom avi-tiden när man fått kravet från kronofogden.

På fogdens hemsida står det ordagrant så här:

**Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.**

Slut citat.

Jag fick i november 2019 en skatteskuld som skulle gå till Kfm den 2 december, och jag visste att jag skulle få in pengar några dagar senare, så jag förlitade mig på dessa uppgifter, och lät den gå vidare för att sen betala som jag tänkt.

Nu säger Kfm att jag inte omfattas av sekretessreglerna eftersom jag sitter i styrelser i AB, och därmed skulle ha 'näringsanknytning'.

Det är ett ord som överhuvudtaget inte finns med i deras information, där dom talar om EGEN näringsverksamhet, vilket jag tolkar som en Enskild Firma.

Det fanns vid tillfället möjlighet för mig att låna pengar från ett bolag för att betala, men eftersom jag var helt säker på att sekretess skulle gälla så undvek jag att låna från bolaget.

Nu sitter jag med en anmärkning i 3 år framåt, och mitt liv är förstört. Vad har jag för möjlighet att vinna ett mål och återskapa sekretessen?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Aktuella lagar: offentlighet och sekretesslagen (OSL) samt kreditupplysningslagn (KUL)

De nya reglerna
När man får en skuld till kronofogden så skickar kronofogden denna information till kreditupplysningsföretag. De nya reglerna innebär dock att om man är en fysisk person utan egen näringsverksamhet så ska skulden sekretessbeläggas om personen betalar inom avitiden. Reglerna gäller dock endast fysiska personer som inte är näringsidkare. Längre ner gällande begreppet näringsanknytning.

Näringsidkare i kreditupplysningslagens mening
I kreditupplysningslagens 2§ 2 st står det att näringsidkare räknas även den som "utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning". Kategorin enskild person som kan anses ha ett så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning räknas styrelseledamöter (dock inte suppleanter), verkställande direktörer, aktieägare och delägare i handelsbolag och kommanditbolag. Även större kreditgivare som har möjlighet att påverka företagets beslut kan anses tillhöra denna kategori, se prop. 1973:155 s. 140. Avgörande för frågan om en person ska anses tillhöra kategorin näringsidkare, är om personen i fråga har ett väsentligt inflytande i verksamheten.

Kopplingen mellan OSL och KUL
OSL och KUL är anknutna till varandra vilket kan utläsas av prop/2016/17:105 sid 9. Där står det följande: "Kronofogdemyndighetens databaser innehåller uppgifter om bl.a. mål, utslag, tillgångsundersökningar och utmätningsbeslut. Genom Kronofogdemyndighetens elektroniska tjänst för utlämnande av uppgifter i kreditupplysningssyfte får kreditupplysningsföretagen dagligen information om förändringar i utsöknings- och indrivningsdatabasen. När ett kreditupplysningsföretag har fått del av informationen om betalningsförsummelse, registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagets register. En sådan anmärkning är en indikation på en oförmåga eller ovilja hos gäldenären att betala en skuld.


Med kreditupplysning avses uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt avseende. Reglerna skiljer sig delvis åt beroende på om en kreditupplysning avser en fysisk person som inte är näringsidkare (privatperson), eller en juridisk person eller en fysisk person som är näringsidkare (företag). Med näringsidkare avses enligt kreditupplysningslagen även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning."


Rekommendationer och råd.
Du bör kontakta upplysningsföretaget omedelbart och be dem förklara anledningen till varför de har givit dig en betalningsanmärkning och att detta är ett misstag. Om du visar att du kunde låna pengar för skulden så finns det en möjlighet att de rättar till anmärkningen. För övrigt är det beklagligt att KFM är missvisande i deras information - dock finns det tyvärr inget sätt att göra anspråk på skadestånd då missvisande information inte är grund för skadestånd. Det är endast felaktig information som gör detta.

Det finns även en möjlighet att få bort betalningsanmärkningen om du kan visa att du inte har ett väsentligt inflytande i bolaget.

Har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”