FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/04/2015

Begäran om bodelning och redovisningsskyldighet

Hej igen!

Vi gift oss den 16 nov 2007. Vi har inte äktenskapsförord. Vi har ett gemensamt barn. Jan. 2009 öppnat han ett bolag och jag arbetade med honom och jag är styrelsesuppleant i bolaget. Juli 2013 köpt vi ett hus.

Min exman ansökte en skilja mässan augusti 2014 mot mig. Äktenskapsskillnad dom var den 30 mars 2015 vunnit lag kraft men vi fortfarande bor tillsammans nu. I oktober 2014 visste jag han har annan kvinna i utland och han kostade massa pengar för resa till träffas med den kvinnan i december 2014 och mars 2015. Efter dom vunnit lag kraft använde han jätte mycket pengar för bygger om vårt hus.

Frågor:

6. Han använder jätte mycket pengar bygger om huset efter äktenskapsskillnad vunnit lag kraft och innan bodelning. Om finns skulder är det bli gemensamma skulder?

7. Finns tidsgränsen om bodelning? Jag mena att efter skilja oss hur lång tid man måsta göra en bodelning? Finns skillnad tidsgränsen med fastighet och lösa anläggningar?

8. 2013 har vi sålde del av bolaget 1,25miljoner, men det pengarna spara i sin bolaget kontoret. Nu han säger att han har använder upp det pengarna. Behöver han tillbaka det pengarna och har jag rätt bodelning det pengarna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du åter vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

6. I ett äktenskap är huvudregeln att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att om din make har skulder, så svarar endast han för dessa. Du kan inte, om inget annat avtalats, bli betalningsskyldig för hans skulder. När ni valt att skilja er, ska bodelning ske. I bodelningen ska de tillgångar och skulder, som ni hade på den kritiska tidpunkten, ingå (9 kap. 2 §). Den kritiska tidpunkten är dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Tillgångar och skulder som uppstått efter den kritiska tidpunkten, ska inte ingå i bodelningen, utan dessa behåller ni själva.

Från och med den kritiska tidpunkten till dess bodelning sker, åläggs båda makarna en redovisningsskyldighet. Då måste ni redovisa för varandra hur värdet på er egendom ändras vid exempelvis en försäljning eller en reparation (9 kap. 3 §). I denna redovisningsskyldighet följer att makarna har att sköta och förvalta sin egendom på ett omsorgsfullt och aktsamt sätt. Om ena maken förbrukar eller undandrar den andra maken sina tillgångar, under tiden från den kritiska tidpunkten tills bodelningen är genomförd, kan detta påverka bodelningen på så sätt att denna oaktsamma make får ut mindre vid bodelningen. På så sätt kompenseras den andra maken. Detta betyder att om din make nonchalant gör sig av med pengar innan bodelningen, bör du få mer tillgångar från bodelningen, men detta är inte säkert att det blir på detta vis om det är så att du får del av värdeökningen av huset som förmodligen sker i och med renoveringen.

7. Det finns ingen tidsgräns för när bodelning kan begäras. Dock blir det mer tvivelaktigt att en bodelning ska få förrättas om mycket lång tid fortlöpt. I ett fall från Högsta Domstolen ansågs en make inte ha förlorat sin rätt till bodelning, fast tio år hade gått sedan äktenskapsskillnaden (NJA 2000 s. 437). I ett annat fall hade en make väntat i tjugofyra år med att påkalla bodelning, vilket ansågs vara för länge (NJA 1993 s. 570). Du kan sålunda vänta lång tid innan du begär bodelning, men det är bäst att göra bodelningen relativt snabbt. Det kan i annat fall vara svårt att veta vad som ska och inte ska ingå i bodelningen.

8. Huruvida du har rätt till pengar från försäljningen av bolaget, beror bland annat på vad ni avtalat. Om du hade en viss andel (tillsammans med din make) som ni senare sålde, bör du få pengarna från försäljningen av din andel. Pengarna för din makes andel som han sålde, får han använda som han vill (varje make råder över sin egendom och får i princip göra vad han eller hon vill med den). Har maken gjort sig av med pengar för din andel, kan detta påverka bodelningen på så sätt att du får ut mer (se punkt 6).

Hoppas att svaren var till hjälp! Om du har några följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”