Begäran av boutredningsman - vem ska betala för boutredningsmannens arbete?

FRÅGA
HejEn bouppteckning finns, gjord av opartisk jurist. Någon i dödsboet vill att boutredningsman tillsätts. Boutredaren hittar inga oegentligheter med upprättad bouppteckning.Blir den som begärde boutredare skyldig att betala kostnaden för boutredningen då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv och testamente samt bouppteckning återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Av frågan framgår att bouppteckning redan har upprättats av en opartisk jurist och att en dödsbodelägare därefter begärt att en boutredningsman skulle tillsättas. Denne har inte funnit något fel och frågan är nu vem som nu ska betala för boutredningsmannens uppdrag.

Att boutredningsmannen vid upprättandet av bouppteckningen inte fann några fel i den redan existerande bouppteckningen saknar betydelse beträffande skyldigheten att ersätta denne för det arbete som lagts ner.

Var och en av dödsbodelägarna har rätt att begära att en boutredningsman ska tillsättas i dödsboet utan att behöva ange skälen till det. En boutredningsman utses därefter av en tingsrätt (19 kap. 1 § första stycket ÄB).

Betalning till boutredningsman

Vid begäran om boutredningsman tas en ansökningsavgift på 900 kr ut av tingsrätten, vilket framgår på domstolens hemsida (här). Boutredningsmannen har rätt att få ta ut en skälig ersättning för utfört arbete, och för kostnader som tillkommit från dödsboet (19 kap. 19 § andra stycket ÄB).

En boutredningsman ska vidta alla nödvändiga åtgärder för dödsboet utredning; den ska förvalta dödsboets tillgångar och skulder samt kostnader, och därefter avveckla dödsboet; vilket också är syftet med dennes uppdrag (19 kap. 11 § ÄB). Boutredningsmannens uppgifter brukar delas in i följande: 1; bereda dödsboets delning, 2; dela ut dödsboet till delägarna, 3; lämna ut egendom som fanns med i dödsboet till delägarna i dödsboet.

Det som alltså avgör den totala kostnaden som boutredaren har rätt att kräva för utfört arbete, är den tid som den lagt ner vid upprättande av bouppteckning samt skickligheten vid utförandet av uppdraget (19 kap. 19 § andra stycket ÄB).

"Blir den som begärde boutredare skyldig att betala kostnaden för boutredningen då?"

I första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av dödsboet. Kan inte dödsboet täcka dessa kostnader, ska den som ansökte ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir dessa delägare solidariskt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen. Det innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning för sitt arbete.

De dödsbodelägare som inte begärt boutredningsman blir alltså inte betalningsskyldiga, utan endast de delägare som ansökt om boutredningsman.

Sammanfattning

I första hand ska dödsboet täcka boutredningsmannens rätt till ersättning för utfört arbete samt kostnader. Kan dödsboet inte täcka ersättningen för boutredningsmannens arbete och kostnader, blir den eller de i dödsboet som begärde boutredningsman, betalningsskyldiga.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82626)