Bedrägeri vid beställd vara

Hej!

En bekant till mig som är nyinflyttad till Sverige bad mig om hjälp att beställa en mobil online, Vilket jag gjorde. Jag hittade en telefon, hon godkände priset, jag fick hennes kontonummer via telefon och beställde telefonen till min adress då hon kände sig osäker på hur allt funkar här. Men nu har hon polisanmält mig för att jag har beställt denna telefon (vilken har ännu ej kommit) utan hennes vetskap eller godkännande.

Vad kommer att hända? Jag vet att det är inte mycket som är till min fördel i detta fall. Men kan jag bli dömd för nåt? Jag har ju inga bevis som sms eller liknande att hon bad mig göra det. Vad är det för even. straff för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I juridiska termer verkar det som om du och din bekanta hade någon form av fullmakts- eller uppdragsförhållande. En fullmakt kan både vara muntlig och skriftlig (ang. fullmakter se 10 § avtalslagen 1915:218) (hittas här). Någon som din bekanta inte verkar anse, varför hon har polisanmält dig för denna beställning.

De brott som kan göras gällande i dessa fall, då man beställer något åt någon annan, är bedrägeri eller bedrägligt beteende (se brottsbalken (1962:700) 9:1 och 9:2 (hittas här).

Brottet bedrägeri (brottsbalken 9:1) föreligger om:

” Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år."

Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Här krävs det alltså att du skulle ha vilselett din bekanta om att du skulle beställa mobilen åt henne, men egentligen avsåg du att beställa den åt dig själv. Vidare krävs att din bekanta har förletts utföra en handling eller en underlåtenhet. Handligen i ditt fall är beställandet av mobiltelefonen. Genom detta vilseledande och handlandet ska vinning ha uppkommit för dig (dvs. att du har fått en mobiltelefon) och skada för din bekanta (hon har betalat för en mobiltelefon hon inte har fått). Alla dessa omständigheter, eller rekvisit som det kallas, måste vara täckta med uppsåt dvs. du måste medvetet ha handlat för att åstadkomma effekten av vinning för dig själv och skada för din bekanta, för att du ska kunna dömas för ansvar. På dig verkar det som att du verkligen inte hade detta syfte (dvs. du agerade inte uppsåtligen), utan att du endast agerade för att hjälpa din vän. Det är åklagaren som ska bevisa att du har agerat uppsåtligt.

Bedrägligt beteende föreligger vid samma förutsättningar som vid bedrägeri om det med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Prismässigt kan sägas att över 1000kr så föreligger bedrägeri, och under bedrägligt beteende.

Om du nu skulle bli straffad ligger högsta straffet på 2 år för bedrägeri, och böter eller fängelse i sex månder för bedrägligt beteende. Däremot är inte sagt att det är fängelse som kommer att dömas ut. Är du tidigare ostraffad kommer påföljden med största sannolikhet bli ett bötesstraff, här beror det bl.a. på hur stor summa det rör sig om. Av 29:1 brottsbalken kan man läsa att vid bedömandet av straffvärdet (straffvärdet är hur allvarligt brottet är i relation till andra brott) ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärnigen ninneburit, vad den tilltalade insatt eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft”. Det jag kan utläsa av din fråga är att om du ens blir dömd, så rör det sig om ett mildare straff.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”