Bedrägeri - straff?

Hej. Jag ska på rättegång för att jag är misstänkt för bedrägeri. Jag hade min bil på verkstad och kom överens att hämta ut den och hade lagt en överföring från mitt konto på 30000kr. På måndagen när pengarnas skulle dras fanns inte täckning på kontot. Min avsikt har aldrig vart att lura någon på pengar. Vad kan jag vänts mej för straff?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Bedrägeri - 9 kap 1 § BrB

Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB), se här. För att ansvar skall utdömas krävs att du genom ett vilseledande förmått någon annan till en disposition (någon form av handling alt. underlåtenhet att agera) som lett till en vinning för dig samt skada för den vilseledde.

Brottet bedrägeri är ett s.k. uppsåtsbrott. Det innebär att det krävs att du hade för avsikt att begå brottet, vilket det inte verkar som enligt dina uppgifter.

I svensk rätt är det åklagaren som har bevisbördan för att visa på att du faktiskt hade för avsikt att vilseleda verkstaden och på så sätt göra en vinst för dig och skada motparten. Kan hen inte ställa detta bortom rimligt tvivel, så kan du heller inte bli dömd. Lyckas däremot hen visa på detta, är det upp till dig att visa på motsatsen. Du behöver alltså lägga fram bevisning som talar för att du inte hade för avsikt att begå bedrägeri.

Eventuell påföljd

Bedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap. 2 § BrB ingår även böter i straffskalan. Detta innebär inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan bli villkorlig dom eller skyddstillsyn.

När domstolen ska döma ut en viss påföljd gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla de faktorer som har spelat in. Det finns exempel på försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. BrB som kan peka mot att domstolen väljer en strängare eller mildare påföljd.

Vad gäller villkorlig dom och skyddstillsyn som alternativa påföljder kan det mycket väl vara så att domstolen tycker att de är lämpligare lösningar. Skäl for att välja något av dessa beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, dvs. fortsätter att bedra. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, se 30 kap. 7 och 9 §§ BrB.

Sammanfattningsvis är det alltså svårt att förutspå vad domstolen kommer välja för påföljd om du döms för brottet,

Rekommendation

Min rekommendation är att du försöker hitta bevis som talar för att du inte hade för avsikt att begå bedrägeri. Ett exempel är om du kan visa på att du betalade så fort du uppmärksammade att täckning saknades på kontot .

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att allt går vägen!

Trevlig helg

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”