Bedrägeri och olovlig avlyssning.

2020-11-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Vilka faktorer behöver räknas in i brotten Bedrägeri och olovlig avlyssning för att det ska anses vara av grövre eller grövsta karaktär? Dvs. värre än normalgraden eller bara lindrig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp frågan enligt vad som följer.

Ringa bedrägeri:

Ansvar för ringa bedrägeri enligt 9 kap 2 § första stycket Brottsbalken (Brb). åläggs den som gör sig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap 1 §,men där brottet med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter är att anse som ringa. Enligt praxis så utgår man från värdet på den saken man bedrar. 1000 kr har ansetts utgöra ringa bedrägeri.

Ringa bedrägeri enligt 9 kap 2 § andra stycket Brb blir aktuellt när en person tillhandahåller en tjänst som denne inte betalar för. Ett typexempel är när någon gömmer sig på ett tåg utan att betala för sin biljett, eller att man äter på en restaurang och går utan att betala.

Grov bedrägeri:

Ansvar för grovt bedrägeri regleras 9 kap 3 § Brb. Vid bedömning om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har missbrukat ett allmänt förtroende eller använt urkund eller annat vars brukande är straffbart eller vilseledande bokföring eller om gärningen annars varit av särskilt farligt art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Bedömningen av om brottet är grovt görs utifrån en helhetsbedömning.

Den som missbrukar ett allmänt förtroende kan exempelvis vara domare, advokat, åklagare, auktoriserad revisor, präst, läkare , polis, kurator eller någon annan som på grund av sin ställning eller verksamhet åtnjuter en större eller mindre allmänhet. Användning av tex osann urkund kan numera medföra att bedrägeribrottet kvalificeras som grovt.

Vid bedömningen av om gärningen har varit av särskilt farlig art, kan vara omständigheten att bedrägeriet riktar sig mot allmänheten eller annars mot en större personkrets, vara ett exempel som nämns i förarbetena.

Huruvida gärningen har avsett betydande värde (objektiv skada) eller inneburit synnerligen kännbar (subjektiv skada) bedöms i princip på samma sätt som vid grov stöld; i praxis tillämpas en riktlinje för tolkningen av "betydande värde" vid grov stöld, som innebär att gränsen går vid fem prisbasbelopp, dvs för närvarande mer än 200 000 kr. (Lagkommentaren till bestämmelsen)

Olovlig avlyssning

Olovlig avlyssning regleras i 4 kap 9 a § Brb. För straffansvar krävs att avlyssningen eller upptagningen har skett i hemlighet, vilket förutsätter att det sker dolt för den avlyssnade eller att denne är totalt omedveten om den tekniska anordningen är i funktion. Olovlig avlyssning är inte gradindelat.

Jag kan redogöra lite kort kring vad som krävs för att brottet ska anses vara fullbordat. Gärningen skall bestå i att avlyssna eller ta upp visst tal. Brottet är således fullbordat redan när någon har lyssnat eller när talet har tagits upp på band eller dylikt. Att lyssna på en upptagning i efterhand är i sig inte ett brott enligt 4:9 a Brb.

Gärningens objekt är

Tal i enrum, tex. bön eller diktamen: samtal mellan andra ochförhandlingar vid sammanträde eller sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och vari man själv inte deltar eller vartill man obehörigen har berett sig tillträde

För att brottet ska vara fullbordat ska gärningen utföras med hjälp av tekniska hjälpmedel och ske i hemlighet.

Hoppas att svaret var tillfredsställande

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2603)
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?

Alla besvarade frågor (92105)