Vad är straffet för bedrägeribrott?

FRÅGA
Hej!Jag jobbade som personlig assistent i år 2018. Personen hade ett bankort som vi hade koden till, en dag tog jag kortet och tog ut pengar i sammanlagt 20 tusen kr. Under en 3 månaders period. Idag polisen ringde mig och ska förhöra mig för att jag är misstänkt för bedrägeri. Va kan det hända till mig?Jag är en kille i 25 års åldern.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet bedrägeri stadgas i 9 kap. brottsbalken (BrB). Enligt 9 kap. 1 § BrB döms den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda, till bedrägeri. Straffet som kan följa är fängelse från 14 dagar till två år.

Om brottet bedöms som grovt, döms gärningsmannen för grovt bedrägeri, enligt 9 kap. 3 § BrB där straffskalan är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen om brottet är grovt beaktas, enligt paragrafens andra stycke, särskilt bland annat om gärningsmannen har missbrukat allmänt förtroende. Även summan pengar har relevans i denna bedömning. Med beaktande av att du missbrukat förtroendet du fått genom din tjänst är det möjligt att en domstol tycker att grovt bedrägeri ligger för handen. Men det är en bedömning som domstolen gör utifrån alla omständigheter och bevis i målet och därav inget jag kan besvara säkert.

För båda varianter bedrägeri står det i straffbudet att fängelse är straffet som följer. Det är dock något förenklat. Rättens val av påföljd präglas av principer om proportionalitet och humanitet. Det innebär att straffet ska svara till brottets svårhet och rätten har en medmänsklighet och tolerans på grund av respekten för människovärdet. Till detta hör att det finns en presumtion i 30 kap. 4 § brottsbalken mot fängelsestraff, vilken innebär att rätten inte ska välja fängelse som påföljd om det inte är absolut nödvändigt. Domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Lindrigare påföljder anses vara villkorlig dom och skyddstillsyn, möjligen i förening med samhällstjänst tex (se. 27 kap. 2 a § BrB). Dessa påföljder ses alltså som alternativ till fängelse, även om det i brottsbestämmelsen står fängelse. Enligt 27 kap. 1 § BrB och 28 kap. 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom och skyddstillsyn om påföljden inte bedöms stanna vid böter, och i detta fall är böter inget alternativ.

Vid bedömningen om presumtionen bryts och fängelse ses som det lämpliga alternativet ska domstolen beakta brottets straffvärde, art och återfall enligt 30 kap. 4 § 2 st. BrB. Med straffvärde menas hur allvarligt brottet varit, art menas med att det finns vissa "artbrott" som samhället menar är sådana brott som i regel bör leda till fängelse. Det kan röra sig om svårupptäckbara eller särskilt farliga brott. Återfall kan uteslutas om det är ditt första brott (man kollar på likartad brottslighet), men straffvärdet och arten är rättens sak att bedöma närmre.

Om presumtionen inte är bruten står valet mellan villkorlig dom (27 kap.) och skyddstillsyn (28 kap.). Valet görs utifrån en bedömning av återfallsrisk och lämplighet.

Om presumtionen bryts och fängelse ses som lämpligtska rätten därefter även undersöka om lindrigare påföljd kan vara lämplig ändå, om det finns särskilda skäl. Man kan nämligen i enlighet med 30 kap. 7 § 2 st. BrB och 30 kap. 9 § 2 st. BrB förena skyddstillsyn eller villkorlig dom med tex. samhällstjänst. Ett särskilt skäl kan vara att straffvärdet inte är så högt, att den dömde förbättrat sin personliga och sociala situation m.m.

För att sammanfatta krävs det mycket för att fängelsestraff ska vara aktuellt. Det är något man gör i sista hand om det är absolut nödvändigt. Men jag kan inte svara på hur rätten kommer bedöma ditt specifika fall då rätten tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan alltså inte ge dig ett bättre svar än att det finns en möjlighet att du får avtjäna ett fängelsestraff på grund av dina handlingar, men det krävs som sagt en del för att rätten ska utesluta alternativa påföljder och utdöma fängelsestraff.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (478)
2021-12-08 Företag drar olovligen pengar från mitt bankkonto och skickar felaktiga fakturor.
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter

Alla besvarade frågor (97717)