Beakta barns egna tillgångar, underhållsskyldighet?

2019-04-09 i Underhåll
FRÅGA
Om ett barn, under 18, har egen förmögenhet ex v genom arv eller lotterivinst, påverkar det vad föräldrar ska betala för, för barnets räkning. Om barnets förmögenhet är påtaglig, många millioner, och föräldrarnas inkomster ordinära, mamma polis, pappa sjuksköterska, kan man då kräva att barnet står för sina egna omkostnader, mat? boendekostnad? andel av semesterresa?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är föräldrabalken (FB).

Som förälder är man underhållsskyldig gentemot sitt barn. Denna skyldighet bedöms utifrån vad som är skäligt utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets behov, där föräldern exempelvis betalar boende, kläder, mat med mera. Denna skyldighet gäller fram till barnet fyllt 18 år, alternativt som längst till 21 år om barnet går i skola efter 18 år (grundskola eller gymnasiet) (7:1 2 st FB).

I 7:1 1 st FB stadgas "Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner (egen notis; ex. barnbidrag) under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa."

Har barnet stora tillgångar eller inkomster ska dessa alltså beaktas (det gäller inte sommarjobb eller dylika små inkomster). I första hand ska barnets tillgångar endast beaktas beträffande avkastningen av tillgången, det kan dock någon gång finnas skäl att beakta också värdet av en mer betydande tillgång (se prop. 1978/79:12 s. 152). Hur barnets tillgångar ska beaktas avgörs enligt praxis genom en jämförelse av de underhållsskyldigas ekonomi och barnets. Desto större överskott de underhållsskyldiga har desto mindre angeläget blir det då att se till barnets tillgångar. Hänsyn ska även tas till vad tillgångarna består av, och inte enbart dess värde och därmed följderna av att ta dem i anspråk (NJA 1996 s. 134).

Sammanfattningsvis; Det är som huvudregel avkastningen på barnets egna tillgångar som ska tas i beakt. Ibland kan det dock finnas skäl för att också se till värdet av en tillgång, om denna är av ett mycket betydande belopp och om detta är skäligt i det individuella fallet. Barnets tillgångar ska alltså beaktas, detta utesluter dock inte att föräldrar fortfarande har en underhållsskyldighet för att barnet ska uppnå den standard de är berättigad till. Föräldrars underhållsskyldighet kan dock minska genom barnets egna tillgångar i motsvarande mån (exempelvis viss avkastning per månad går till barnets egna underhåll). Det blir en skälighetsbedömning som beror på flera olika omständigheter, så som föräldrarnas ekonomi, barnets särskilda behov, tillgångens art med mera.

Jag hoppas detta har gett dig viss vägledning i frågan! För mer hjälp i frågan rekommenderar jag dig att boka tid med en av Lawlines jurister för en mer ingående bedömning.

Med vänliga hälsningar,

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (827)
2019-08-19 Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?
2019-08-17 Vilka underhållsskyldigheter har föräldrar gentemot sina barn som de inte bor tillsammans med?
2019-08-04 Har jag som bonusförälder en försörjningsplikt?
2019-08-01 ​Måste man betala underhållsbidrag om modern betett sig bedrägligt?

Alla besvarade frågor (72111)