FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt01/10/2016

Barns rättighet enligt SoL

På vilket sätt går det att tillvarata en elevs rättighet i mötet med socialtjänst o BUP?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Socialtjänstlagen innehåller framförallt bestämmelser om målet för verksamheterna och ger ramarna för kommunernas socialtjänst. Utgångspunkterna för lagen är dels att den enskilda har rätt att bestämma över sin egen situation samt respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Barn behandlas lite för sig i lagen och har vissa starkare rättigheter än andra i samhället.

Enligt lagens 1 kap 2 § ska barnets bästa nästan alltid vara avgörande vid beslut som tas inom socialtjänsten. Vad gäller beslut och åtgärder som rör vård och behandlingsinsatser ska de alltid grundas på barnets bästa. Vid en konflikt mellan barnets behov och andra intressen så ska barnets bästa alltid gå före. Vad som faktiskt är barnets bästa är inte definierat i lagen utan det beslutas i varje enskild situation. Man kan ha olika syn på vad som är barnets bästa och till vilken utsträckning barnet ska få bestämma själva.

Vidare har barn rätt till:
1. Information
2. Rätt till att komma till tals - Denna rätt bedöms i relation till ålder och mognad. Ju äldre man är desto större påverkan ska barn ha själva på beslut som tas om barnet. När man är 18 anses man ha full rätt och förmåga att besluta om sig själv. När man är 17-18 år så ska man själv få bestämma vad som är bäst för sig själv utan att föräldrarna har rätt att säga till. Barnets uppfattning ska inte alltid styra.
3. Partsställning vid 15 år Man har från 15 års ålder rätt att få vara part i ett ärende.
4. Att höras utan vårdnadshavares ställning Ny bestämmelse som tillämpas mycket.

Socialtjänstens insatser ska syfta till att underlätta familjens uppgift att ge barnen en materiell och känslomässig trygghet.

Tillsynsmyndighet för socialtjänsten är IVO, inspektion för vård och omsorg. Tillsynen innebär granskning av socialtjänstens verksamhet. IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps. De ska även ingripa om det föreligger missförhållanden.

Genom att klicka här så finner du mer information om hur du genom IVO kan klaga på socialtjänsten om det är så att du anser att eleven inte blir behandlad på rätt sätt.

Din fråga är ganska bred men jag hoppas att du har fått svar på den! Vill du ha vidare hjälp kan du alltid vända dig till info@lawline.se.

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo