Barns fängelsebesök m.m.

2016-04-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Fick en underbar dotter i mitten av mars. Tyvärr har pappan gjort bort sig och sitter sedan början av mars på anstalt. Jag har gjort misstag också för ett år sedan drygt men har tagit mitt straff. Problemet nu är att anstalten avslagit ansökan om inte bara besök utan även telefonsamtal. Pappan får alltså inte träffa sin dotter. Får det verkligen gå till så här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan redogör jag först för rättsläget generellt och kommenterar slutligen just ert fall.

Frågor om intagnas besök och elektroniska kommunikation (t.ex. telefonsamtal) regleras i 7 kap. fängelselagen.

Besök
Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen får en intagen ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (såsom övervakning eller kroppsvisitation),
2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller
3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (t.ex. ett brottsoffer).

Av lagens förarbeten framgår att bestämmelsen gör det möjligt att vägra ett besök av någon som är misstänkt för brott eller som missbrukar narkotika eller någon med kopplingar till kriminella nätverk. En person som tidigare har begått brott och som avtjänat sitt straff och inte återfallit i ny brottslighet bör däremot i princip kunna få tillstånd att besöka en intagen, såvida det exempelvis inte finns skäl att anta att besöket kan komma att utnyttjas för planering av nya brott.

En förutsättning för barns besök är alltid att besöket bedöms vara till barnets bästa. Uttrycket ”barnets bästa” medför att en helhetsbedömning av barnets situation ska göras utifrån samtliga omständigheter som rör det individuella barnets väl och ve. En utgångspunkt är att ett barns kontakt med en frihetsberövad förälder i de flesta fall är mycket angelägen för barnet, men det kan finnas omständigheter som gör att ett besök ändå inte bedöms vara till barnets bästa.

Besök utan vuxen följeslagare bör i princip aldrig förekomma om barnet inte själv kan ta sig till och från anstalten eller häktet. Den som följer med ett barn vid ett besök måste, på samma sätt som andra besökare till intagna, ha tillstånd att besöka den intagne. Om den andra vårdnadshavaren inte kan komma på besök finns möjlighet att barnet i stället kan åtföljas av någon annan vuxen person.

Elektronisk kommunikation
Enligt 7 kap. 4 § fängelselagen får en intagen stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation (t.ex. telefonsamtal) i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan kommunikation får dock vägras om den

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning,
2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller
3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.

Dessa vägransgrunder motsvarar dem som gäller vid besök. Det kan exempelvis finnas skäl att vägra kommunikation med en person som är misstänkt för brott eller som har kopplingar till kriminella nätverk, men också kommunikation som kan utnyttjas till att trakassera ett brottsoffer.

Det enskilda fallet
Jag kan inte göra en rättvisande bedömning av huruvida Kriminalvården fattat riktiga beslut i just ert fall eftersom jag saknar vetskap om vilka omständigheter som ligger till grund för besluten. Att Kriminalvården har möjlighet att neka en intagen såväl besök som telefonsamtal står emellertid helt klart som jag visat ovan, särskilt om besökaren har en kriminell koppling. Vad gäller chanserna att få till stånd ett besök av dottern är de beroende av att den vuxne följeslagaren beviljas besökstillstånd. Kanske är det här skon klämmer?

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86590)