Avtjäna delar av fängelsestraffet med fotboja

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga, om man har ett fängelsestraff på 1 år och 4 månader, man kan ju bli villkorligt frigiven efter halva tiden. Men min fråga är om det finns en lag som tyder på att man kan få komma ut ännu tidigare (med fotboja) om man har specifika själv, exempelvis närtående som är sjuk etc? Hört att detta finns "synnerliga skäl" eller någonting liknande i fängelselagen. Är det någonting ni vet om?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan avtjäna resterande del av utdömt fängelsestraff med fotboja.

11 kap. fängelselagen reglerar särskilda utslussningsåtgärder. Det framgår av 11 kap. 1 § fängelselagen att en intagen får, för att minska risken för att han eller hon återfaller i brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd till vistelse utanför anstalt genom följande utslussningsåtgärder;

frigång,vårdvistelse,vistelse i halvvägshus,utökad frigång.

Utökad frigång, dvs fotboja, är en av de särskilda utslussningsåtgärder som nämnts. I praktiken innebär det att man avtjänar delar av det utdömda fängelsestraffet hemma, vanligtvis sista delen av straffet, och övervakning sker genom fotboja.

I 11 kap. 5 § fängelselagen uppställs kraven för att utökad frigång ska beviljas. Kraven innefattar att den intagne har tillgång till bostad, någon form av sysselsättning, att det inte finns risk att den intagne kommer att fortsätta att begå brott eller på annat sätt allvarlig missköta sig samt att minst halva strafftiden, dock minst tre månader har avtjänats. Det finns även bestämmelser och föreskrifter från Kriminalvården som måste beaktas om fotboja blir aktuellt.

I det här fallet, avseende ett fängelsestraff på 1 år och 4 månader, kan en utökad frigång med fotboja aktualiseras efter att 7 månader har avtjänats (minst halva strafftiden), förutsatt att samtliga andra krav är uppfyllda.

Jag vill avslutningsvis bara poängtera att huvudregeln är att en dömd person friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff, enligt 26 kap. 6 § BrB, och inte efter 1/2 av strafftiden.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?