Avtals ogiltighet

Hej! Vilka ogiltighetsanledningar finns som kan häva ett avtal?

Tacksam för svar!


Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

När det kommer till grunder för ett avtals ogiltighet så beror detta på vilken typ av avtal det gäller. För vissa typer av avtal där det tex. finns en skyddsvärd part så kan det finnas specialregler. Ett exempel på en skyddsvärd part kan vara konsumenter, för vilka ett större skydd finns i olika lagar.

De mer generella reglerna om avtals ogiltighet finner vi dock i 3 kap. Avtalslagen.

Jag kommer nedan att lista några av de vanligaste grunderna för ogiltighet som finns enligt denna lag:

28 § - Råntvång, med vilket menas att avtalet ingåtts under så starkt våld eller hot som i dagligt tal skulle kallas "pistol mot pannan". Ett sådant tvång leder i stort sett till att avtalet aldrig blir gällande.29 § - Tvång, en lindrigare version än i ovanstående. Detta kan endast användas som ogiltighetsgrund när motparten varit i god tro angående omständigheterna vid avtalets ingång. 30 § - Svek, här menar man att någon har förmått en annan person att vidta en åtgärd genom att "svikligt förleda" denne. Det kan också vara så att man inte själv förmått någon, men man hade insikt om att någon annan svikligt förlett den personen och sedan utnyttjat det i avtalssituationen. 31 § - Ocker, man utnyttjar att någon är i en beroendeställning i förhållande till en själv eller att personen är i trångmål eller oförstånd, för att få till avtalet. 33 § - I strid med tro och heder, handlar om att man är medveten om omständigheter vid avtalets ingående som skulle strida mot tro och heder att använda sig av, men man gör det ändå. 36 § - Oskäliga avtalsvillkor, avtalsvillkor kan i övrigt anses vara oskäliga av olika anledningar, tex att de skiljer sig väldigt mycket från vad som gäller generellt inom samma bransch. Detta innebär inte att avtalet som sådant blir ogiltigt, men det kan i vissa fall leda till att man jämkar villkoren, således en slags justering av villkoren i efterhand.Av dessa grunder så är endast råntvång att kalla för en stark ogiltighetsgrund. De övriga anses svagare och tillämpas således relativt strikt.

Om du har fler, mer specifika frågor rörande avtals ogiltighet, så får du gärna återkomma!

Vänligen,

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning