Avtals ingående och berusning

2015-09-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag har gått med i ett avtal med ett företag då jag var berusad, finns det något sätt jag kan slinka ur avtalet eller är det bara att se till att jag inte gör något sånt igen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel så ska ingångna avtal hållas. Berusning är inte i sig självt en anledning att frångå eller jämka avtal, men beroende på omständigheterna i ditt fall så skulle ett antal olika grunder kunna åberopas för att få avtalet ogiltigförklarat eller åtminstone jämkat till din fördel.

Om din motpart utnyttjade din berusning för att vinna en förmån som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som du har utgivit så är inte avtalet gällande. Detta framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 31 § första stycket. Kravet på ”uppenbart missförhållande” är dock högt ställt och åsyftar en betydande skillnad i värde mellan vad du har fått och vad du har utgivit. Det måste också visas på du aldrig hade ingått avtalet om det inte vore för att din motpart utnyttjade din berusning,

En alternativ grund är att hävda att avtalet inte kan göras gällande med hänseende till att det skulle strida mot tro och heder att åberopa det med omständigheten att din berusning kan ha föranlett att du överhuvudtaget ingick avtalet i åtanke. Detta kräver dock att det kan visas att din motpart var i ond tro, det vill säga att denne insåg eller bort ha insett att du var berusad, vid tidpunkten då ni slöt avtalet (Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 33 §). Denna bestämmelse tillämpas dessvärre restriktivt, men är ändå en möjlig utväg beroende på omständigheterna i ditt enskilda fall.

Slutligen kan det argumenteras att avtalet ska jämkas om det kan visas att din berusning medförde att du godtog ett avtal med oskäliga villkor (Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 § första stycket). Om du ingick avtalet i egenskap av konsument med en näringsidkare så ska särskild hänsyn tas till ditt skyddsbehov för att se över dina möjligheter till jämkning i en eventuell rättslig prövning (Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 § andra stycket).

Eftersom din redogörelse är knapphändig så är det svårt att ge ett något mer uttömmande svar på dina möjligheter att jämka eller få avtalet ogiltigförklarat. Om du dock inte lyckas förhandla dig till en rimlig lösning på problemet med din motpart utifrån de ovan nämnda argumenten så föreslår jag att du vänder dig till en jurist specialiserad på avtalsrätt som kan titta mer ingående på detaljerna i ditt fall för att gå vidare med ärendet.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84709)