Avtals bindande verkan

2015-06-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
HejGår det att avbryta ett skriftligt avtal/överensstämmelse?Vi blev erbjudna att bli delägare 50/50 i ett företag men de ville ha svar inom 2 dagar för de hade en köpare som kunde köpa hela företaget.Tillslut efter 1 dag skrev vi ett skriftligt avtal och betalde 20% av beloppet.Vi skrev att avtalet om 50% delägare först gäller när hela beloppet betalas.Nu 1 vecka senare känner vi att det gick lite för fort att bestämma ett såpass stort beslut som ett delägarskap.Går det att avbryta avtalet?
SVAR

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.

Huvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Har ett avtal ingåtts på ett legalt vis, finns det som huvudregel ingen rättfärdigad möjlighet att avbryta det, (skadeståndsanspråk el. dylikt kan bli aktuellt).

Det finns emellertid vissa situationer då ett avtal kan anses vara ogiltigt. Det kan vara om ena parten genom tvång, svikligt beteende, utnyttjat trångmål, oförstånd eller lättsinne förmått sin motpart att ingå avtalet, se 3 kap. 28-36 §§ avtalslagen.

Utifrån din beskrivning av omständigheterna kan jag inte ge dig ett konkret svar. Men generellt kan sägas att enbart förhållandet att du haft kort tid att bestämma dig inte utgör en laglig grund för en ogiltighet. Därför borde du ta kontakt med personen du slutit avtalet med för att nå en gemensam lösning.

Du kan kommentera ifall det finns omständigheter jag inte känner till så kan jag försöka utveckla mitt svar!

Vänligen,

Alfred Petersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (307)
2020-06-27 Ocker, avtalets giltighet.
2020-06-26 Möjligheter till att klandra en bodelning
2020-06-18 Är det olagligt att lura sig till en graviditet?
2020-06-04 Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

Alla besvarade frågor (81781)