FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/01/2021

Avtalet och lagen om gravfrid vid Estonia

Hej!

Filmaren H.E står under hotet att dömas till som mest två års fängelse för att ha brutit mot speciallagen gravfrid vid Estonia (1995:732). Dokumentärfilmaren färdades på, och utförde filmning av Estonias utsida från ett tyskflaggat fartyg. Syftet med filmningen var att bekräfta misstanken att det fanns ett större hål i vraket som kunde ge en alternativ förklaring till förlisningsförloppet, jämfört med det "bogvisirsförlopp" som den avgående regeringen Bildt angett som orsak. Estonia byggdes av ett tyskt varv, och Tyskland, har aldrig godkänt lagen. Estonia ligger på internationellt vatten, dvs. varken på svenskt, finskt eller estniskt territorialvatten, de länder som medverkat till lagen. Mina frågor:

1. Kan lagen överhuvudtaget anses vara giltig om inte alla östersjöländer ratificerat den?

2. Den undersökande filmningen av vrakets utsida är inte ett brott enligt tysk lag. Handlingen utfördes från ett tyskt fartyg på internationellt vatten. Gäller den svenska lagen för en svensk person på ett tyskt fartyg på internationellt vatten?

3. Vad krävs för att upphäva lagen?

Jag förstår att det kan vara komplicerat för er att uttala er om detta, men det vore ändå intressant att höra vad ni spontant tänker kring frågan..

Vänligen

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!

Diskussionen kring gravfriden vid Estonia har minst sagt blossat upp efter de nya observationerna som gjorts kring vraket. Specialstrafflagen är Sveriges sätt att leva upp till det avtal som finns mellan ursprungligen Finland, Estland och Sverige. Ett flertal länder har anslutit sig till avtalet i efterhand. Avtalet har blivit kritiserat för att vara mycket kort och öppet för tolkningar. Jag har nedan försökt ta mig an dina funderingar. Beklagligen har jag inte lyckats få tag på den ursprungliga versionen av gravfridsavtalet utan mitt svar baserar sig främst på andrahandskällor och arbete kring den svenska lagstiftningen om gravfrid.

Kan dokumentärfilmaren stå till svars enligt svensk lag?

Även om brottet har begåtts på internationellt vatten och på en båt under tysk flagg har Sverige ändå rätt att lagföra brottet om det begås av en svensk medborgare (2 kap. 2 § och 3 § Brottsbalken). Att båten färdas under tysk flagg innebär endast att Sverige eller något annat land inte kan ingripa mot båten på internationellt vatten (Havsrättskonventionen artikel 91). Av den anledningen kunde inte det finska militärfartyg som fanns på plats vid tidpunkten för brottet inte förhindra att gravfriden inskränktes.

Kan avtalet om gravfrid vid Estonia anses giltig om inte alla länder vid östersjön godkänt den?

Avtalet reglerar att länder som skrivit under har kommit överens om att gravfrid ska hållas vid Estonias vrak. Avtalet reglerar med andra ord att de länder som skrivit under avtalet ska hindra sina medborgare från ett visst beteende. Sveriges strategi att uppfylla avtalet var att skapa en ny specialstrafflag.

Det krävs inte att samtliga Östersjöstater måste ha godkänt avtalet eftersom det endast reglerar skyldigheter för just den stat som har skrivit under avtalet. Tyskland har inte skrivit under avtalet och har därför inga skyldigheter. Vissa internationella avtal innehåller bestämmelser om att avtalet inte har någon bindande verkan förrän ett visst antal länder har godkänt avtalet. En sådan bestämmelse finns till min vetskap inte i gravfridsavtalet.

Vad krävs för att upphäva lagen?

Lag upphävs genom lag. För att upphäva den svenska speciallagstiftningen om gravfrid vid Estonia krävs ett riksdagsbeslut om att upphäva lagen. Problemet som uppstår är att ett sådant förfarande kan strida mot det internationella avtal om gravfrid som finns. I regel kan en stat utan vidare lämna ett internationellt avtal om alla länder som tar del i avtalet godkänner det eller om det finns någon särskild bestämmelse i avtalet som reglerar utträden (Wienkonventionen om traktaträtten artikel 54). Samma regler gäller om avtalet ska upphöra att gälla helt.

Som nämns inledningsvis lämnar avtalet om gravfrid stora möjligheter för tolkningar. Varför Sverige kan se över lagen utan att helt upphäva den på ett sätt som inte strider mot det internationella avtalet.

Sammanfattningsvis har Sverige rätt att lagföra sina egna medborgare även för brott som inte begås i Sverige. Avtalet om gravfrid vid Estonia är ett internationellt avtal som är bindande för de som har godkänt det men inte för länder som inte har godkänt det. För att upphäva den svenska lagen om gravfrid krävs ett nytt riksdagsbeslut. Problemet som då kan uppstå är att det strider mot det internationella avtalet om gravfrid.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”