Avtala bort kravet på saklig grund för uppsägning

FRÅGA
Kan arbetsgivare/arbetstagarorganisationer under avtalsfrihet avtala bort kravet på saklig grund för uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som en grundprincip inom svensk lagstiftning gäller avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att man har rätt att ingå avtal med vem man vill och att parterna har rätt att utforma avtalet och dess villkor på det sätt som önskas. Det finns dock vissa undantag från principen om avtalsfrihet.

Lagen om ansättningsskydd (LAS) (här) reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. LAS en så kallad semidispositiv lag, vilket innebär att det är möjligt att genom kollektivavtal avvika från särskilt föreskrivna bestämmelser i lagen. Enligt 2 § 2 st. LAS (här) är ett avtal, som i annat fall upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt lagen, ogiltigt i den delen av avtalet.

Kravet på saklig grund vid en uppsägning från arbetsgivarens sida återfinns i 7 § LAS (här). Denna bestämmelse kan inte avtalas bort, varken genom ett individuellt anställningsavtal eller genom ett kollektivavtal, bestämmelsen är tvingande. För det fall ett avtal skulle innebära att arbetsgivaren, utan saklig grund, kan säga upp en arbetstagare, är avtalet ogiltigt i denna del.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?