Avtal vid företagsrekonstruktion

FRÅGA
Kan en arbetsgivare (rekonstruktör) ensidigt åsidosätta ett ingånget avtal om avgångsvederlag vid en företagsrekonstruktion?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänt - Subjekten

Rekonstruktören är personen som sköter rekonstruktionen av företaget och ser över den ekonomiska situationen för att bedöma om eller hur företaget kan fortsätta sin verksamhet. Gäldenären är den som undergår en företagsrekonstruktion, dvs den näringsidkare som har betalningssvårigheter och är i behov av att rekonstruera sin verksamhet, se här.

Avtal under företagsrekonstruktion

Som utgångspunkt gäller att gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke kan ingå avtal eller åta sig nya förpliktelser. Gör denne dock detta inverkar inte en pågående rekonstruktion på avtalets eller rättshandlingens giltighet, se här. Detta innebär att avtalet om avgångsvederlag som ingåtts med gäldenären, förutsätter i detta fall att det är arbetsgivaren eftersom det förefaller mest naturligt, i sig inte blir ogiltigt pga att denne befann sig under en företagsrekonstruktion.

Eventuell framtida konkurs

Om rekonstruktionen misslyckas och företaget går i konkurs kan en utbetald lön komma att återvinnas till konkursboet, dvs prestationerna återgår och därmed kräver konkursboet tillbaka ett belopp motsvarande överskottet. För att bedöma hur stort överskottet är tas hänsyn till om lönen uppenbart översteg vad som kunde anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt, se här.

För att detta ska ske krävs dessutom att utbetalningen skett senare än sex månader före konkursutbrottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?