Avtal under tvång

Min son Gotar född -94. Blev under hot tvingad, teckna avtal med c:a 10 olika telefonabonnemang år 2013. Händelsen polisanmäldes. Ärendet las ner. Kort och telefon spärrades. Gotar fick inte låta abonnemanget gå tillbaka. Gotar blir tvingad att betala ett års abonnemang, till var och en. Ingen kreditansökan har gjorts. Inget meddelande från UC. Gotar är studerande och har 0 kr inkomst. Hur ska han gå tillväga.

Lawline svarar

Hej!


Avtal som tecknas under hot är under vissa förutsättningar ogiltiga, se Avtalslagen (AvtL) 3:28-29 §§ (se https://lagen.nu/1915:218).

I 3:28 AvtL beskrivs vad som brukar kallas för råntvång. Om en person hotas med pistol att teckna ett avtal, är det ett klart exempel på råntvång. Dessa avtal är alltid ogiltiga.I andra stycket i samma bestämmelse sägs dock att personen som blivit hotad till att teckna avtalet har en underrättelseplikt mot den som avtalet gäller mot, och ska underrätta denne person utan oskäligt uppehåll. Annars blir avtalet gällande.

I 3:29 AvtL beskrivs situationer där det också rör sig om avtal som tecknats under tvång, men under lindrigare omständigheter än de som beskrivs i 3:28 AvtL ( till exempel utpressning). Sådana avtal är ogiltiga om den andra parten tvingat din son att teckna avtalet, eller i det fall att det är fråga om en utomstående part så ska denne ha insett eller bort ha insett att rättshandlingen framkallats genom rättsstridigt tvång från annans sida.

Din son borde ha fått frånträda avtalen då han försökte göra detta. Eftersom det gått två år sedan händelsen inträffade kan det vara svårt att bevisa tvånget. Jag råder er att ta kontakt med konsumentombudsmannen för vidare rådgivning, se här.

Tack för din fråga

Rådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning