Avtal som bevis för ägarförhållanden rörande fastighet och därpå belägna hus på ofri grund

2015-07-13 i Avtal
FRÅGA
Vi är idag 3 syskon som i fastighetsregistret har lagfart till en fastighet med 1/3 var.Fastigheten har 4 st. byggnader. 2 av byggnaderna är 2 syskons enskilda egendom.2 byggnader samt hela tomten är alla 3 syskons gemensamma egendom.Min tanke är nu om det är möjligt juridiskt att skriva ett avtal där man fördelar innehavet sinsemellan enligt ovan. I avtalet bifogas en karta över tomten där man specificerar vilken av byggnaderna alla inblandade äger samt dom som ska avses vara gemensamma.1 person är gift, men står ensam med i lagfarten måste dennes maka också skriva på avtalet för att förklara sig nöjd med uppdelningen. Skall avtalet vara bevittnat? Kan påskrift och bevittning av avtalet göras på 2 platser då boende är på långt avstånd.
SVAR

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!

Jag utgår i mitt svar från att de två hus som ni äger gemensamt ägs till 1/3 vardera av er varför dessa hus tillhör fastigheten och att de två övriga husen, som två utav er äger själva, utgör hus på ofri grund, det vill säga husen tillhör inte fastigheten.

Om jag förstått dig rätt så innebär det avtal ni vill skriva ingen egentlig förändring i ägarförhållandena rörande fastigheten och de därpå belägna husen. Avtalets enda syfte verkar således vara att utgöra ett bevis för hur ägarförhållandena beträffande fastigheten och de därpå belägna husen ser ut. Ett sådant avtal bör det inte vara några problem med att skriva, även om jag har svårt att förstå varför, åtminstone vad gäller fastigheten, då ägarandelarna beträffande denna står på lagfarten (även äganderätten till husen på ofri grund bör framgå av exempelvis ägarnas skattedeklarationer).

Enligt 7 kapitlet 5 § första och andra punkten Äktenskapsbalken får en make inte utan den andra makens samtycke, bland annat avhända sig (sälja etc.) fast egendom eller annan egendom (exempelvis hus på ofri grund)

Enligt 7 kapitlet 5 § tredje punkten andra meningen får en make inte heller, utan den andra makens samtycke, bland annat avhända sig fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods.

Då fastigheten (med de därtill hörande två husen som ni äger gemensamt), såvitt jag förstått, utgör vardera syskons giftorättsgods kan således en avhändelse av det gifta syskonets andel eller en del i denna andel kräva att dennes make samtycker till avhändelsen.

Detsamma gäller om det gifta syskonet äger ett utav de två husen som utgör hus på ofri grund, om detta utgör dennes och dennes makes gemensamma bostad (det spelar här ingen roll att huset utgör enskild egendom).

Då avtalet till synes inte verkar påverka ägarförhållandena rörande fastigheten och de därpå belägna husen, utgör emellertid inte avtalet en avhändelse. Om detta är korrekt föreligger inget krav på att det gifta syskonets make ska höras innan avtalet ingås.

Vad gäller frågan om bevittning av avtalet så krävs ingen bevittning (det är ytterst få avtal som idag enligt svensk rätt kräver bevittning. Exempel på ett sådant avtal är upprättande av testamente). En annan sak är givetvis att en bevittning av ingåendet av avtalet stärker avtalets bevisvärde.

Om du vill att jag ska förtydliga någonting i mitt svar är du alltid välkommen att höra av dig till mig.

Du kan nå mig på min E-postadress:

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll