Avtal om tjänst mellan företag

2017-12-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, har ett företag som ej får betalt av sin beställare, av proramering av ett system som ska andvändas i tillverkningsindustri. Beställaren har gjort en besällning via mail, efter att godkänt offerten på tidsåtgången./ 80 timmar) och utförande.Arbetet började, då började strulet med att de hadesvårt att få kontakt med, för att få rätt uppgifter och saker som inte gick att genomför med de uppgifter tillverkare fått.Vad har beställaren för skyligheter? Mot slutet av arbete, så harhan förmodlingen valt en annan leverantör, utan att höra av sig till den han först har beställt jobbaet av. >>Har köplagen någon §, som säger vilka skyldigheter en besällare har att leverera in rätt uppgifte,r så att tillverkaren kan leverera vid rätt tid och rätt funktion. OBS det handlar om mjukvarusystem, programering.Det system som skulle levereras till slut kund innhöll den program, som var beställt av vårat företag, därför försöker han att krypa ur den besällning vi har fått.Trovärdigheten av vår motpart som har 12 konkurser på en 10 års period ,är inte hög, uppgifterna är dokumenterade, är det något man ska tryck på
SVAR


Hej,

Tack för din fråga.

Jag rekommenderar att du trycker på skadeståndsrättsligt ansvar på grund av avtalsbrott (försenad betalning). Hänvisa till 51 och 57 §§ köplagen.

1. Ett kravbrev bör upprättas och skickas till beställaren där det anges vad ni kräver, t.ex. skadestånd + ränta på grund av avtalsbrott. Detta kan Lawline juristbyrå hjälpa er med och är ett billigt relativt billigt alternativt att inleda med.

2. Ansök om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det kostar några hundralappar. Fogden skickar ut ert krav till kund, varvid kund måste svara om ert krav accepteras eller bestrids. Om kund bestrider kravet, kommer fogden att lägga ner ärendet om ni inte väljer att tingsrätt ska fortsätta handläggning av ärendet.

3. Ansök om stämning hos tingsrätten i den ort där beställaren har sitt säte. Detta alternativ är förenat med betydande kostnader och är tidskrävande. Bör användas enbart om utsikterna att vinna är mycket goda. Kund kommer i så fall att stå för era rättegångskostnader om ni vinner rättegången. Notera att detta alternativ måste undersökas noga i det fall motparten inte är likvid. Finns inga medel, så får du inte det du är berättigad till.

Hör av dig om du önskar fortsatt anlita Lawline för något av ovanstående alternativt så får du prisförslag. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller i er tvist om du är intresserad.

---------------

Det finns ingen lag som reglerar avtal om tjänst mellan näringsidkare. Köplagen gäller köp av lös egendom, inte programmeringstjänst. Utgångspunkten för att avgöra dessa tvister är i första hand därför ert skriftliga avtal. I den mån det inte finns ett skriftligt avtal eller om villkoren för beställningen inte reglerar denna uppkomna situation, tar bedömningen sikte på er gemensamma partsvilja. Med gemensam partsvilja menas vad ni hade för faktiska avsikter när ni ingick avtalet, dvs. även saker som inte har tagits med i det skriftliga avtalet. Av naturliga skäl är detta dock svårt att utreda eftersom partsviljan i princip enbart finns i era huvuden.

I det fall ledning inte kan hämtas i ert skriftliga avtal eller gemensamma partsvilja, får ni luta er mot köplagen. Den är visserligen inte tillämplig, och måste därför användas med viss försiktighet, men många bestämmelser får anses ge uttryck för allmänna avtalsrättsliga principer. Omständigheterna i ert fall är att tjänstemottagaren har beställt en tjänst men struntat i att följa upp beställningen samt går inte att nå för slutlig betalning.

Du kan stå fast vid beställningen och kräva att beställaren betalar. Sker ingen betalning, får du vända dig till exekutiva myndigheter (52 § köplagen). Du kan även häva beställningen på grund av bristande medverkan eller försenad betalning (54-55 §§ samma lag). Oavsett vilka åtgärder du väljer att vidta, har du rätt till ersättning för den skada du lider genom beställarens försenade betalning. Enda sättet beställaren kan undgå skadeståndsansvar är att visa på att förseningen beror på omständigheter utanför vederbörandes kontroll som denne inte kunnat undvika eller övervinna (57 § samma lag). Skadeståndet är normalt begränsat till direkta förluster, dvs. sådana förluster som är ett direkt resultat av avtalsbrottet, m.a.o. förutsebara förluster. Därmed utesluts bl.a. utebliven vinst (67 § samma lag).

Vad du bör trycka på är alltså skadeståndsansvar på grund av avtalsbrott (försenad betalning). Skadeståndsansvaret bygger på allmänna avtalsrättliga principer, men kan utläsas även i köplagen. Hur stort skadestånd du rimligen bör kräva beror på tjänsteavtalets omfattning, ert företags omfattning, vilka förluster ni rimligen har kunnat undvika och om beställaren medvetet har underlåtit att betala i tid. En utgångspunkt bör vara den förlust ni har drabbats av till följd av avtalsbrottet, dvs. de åtgärder ni har vidtagit på grund av avtalsbrottet för att minimera era förluster.

---------------

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97613)