Avtal om förkortad preskriptionstid

Får man avtala om förkortad preskriptionstid för fordringar mellan företag? Exempelvis avtala om att ifall en faktura inte skickats inom 6 månader efter det att ett uppdrag/försäljning genomförts så upphör fordran att vara giltig? Preskriptionslagen 1981:130§12 antyder ju att så inte är fallet, men finns det situationer där detta inte gäller? Tex om ena parten är en myndighet och den andre är en myndighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den bestämmelsen som du har frågor om är 12 § Preskriptionslagen som anger i första meningen att "Avtal om att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription ska kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt". Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena att skydda gäldenären från avtal som kringgår centrala bestämmelser i lagen (Prop. 1979/80:119 s. 102–103). Ett avtal som anger att en fordran inte preskriberas skulle onekligen kringgå hela syftet med preskriptionslagen. Den andra delen av meningen, att preskription ska kunna avbrytas på annat sätt än som föreskriv i denna lag ska läsas tillsammans med 5 § som anger vissa formkrav för ett korrekt preskriptionsavbrott, t.ex. ett skriftlighetskrav eller att borgenären väcker talan i domstol. Ett avtal som anger att borgenären kan avbryta preskriptionen genom t.ex. ett muntligt meddelande skulle därmed vara ogiltigt.

Denna bestämmelse utgör därmed inget hinder att avtala om förkortad preskriptionstid såsom att avtala om sex månaders preskriptionstid. Vad som utgör gränsen för ett sådant avtal är 36 § Avtalslagen som föreskriver att oskäliga avtalsvillkor kan ogiltigförklaras eller jämkas. 36 § Avtalslagen ska dock tillämpas restriktivt och först efter att beaktat samtliga omständigheter. Det råder således en utsträckt avtalsfrihet gällande att avtala om kortare preskriptionstid.

Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo